دوره و شماره: دوره 20، شماره 78 - تابستان 96 - شماره پیاپی 78، شهریور 1396، صفحه 1-200 
مبانی فکری سیاست‌نامه‌نویسی

صفحه 37-64

10.22081/psq.2017.64347

منصور میر احمدی؛ محمدرضا مرادی طادی