دوره و شماره: دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، تیر 1380 
کارآیى فقه سیاسى

صفحه 17-30

آیة اللّه‏ سیدنورالدین شریعتمدار جزائرى