دوره و شماره: دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، مهر 1380 
رویکردى اسلامى به مفهوم سیاست

صفحه 11-26

آیه ‏اللّه‏ هاشمى رفسنجانى