دوره و شماره: دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، اردیبهشت 1380 
محقق کرکى و دولت صفوى

صفحه 82-102

سیدمحمدعلی حسینی زاده