نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی، علی تأملی در چگونگی تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت‌های سیاسی (با تأکید بر دوره تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران؛ 60-57 ) [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 7-36]
 • آقاجانی، نصرالله بازاندیشی جریان اصلاحی و نواندیشی حوزوی [دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، 1387، صفحه 123-154]
 • آقاحسینی، علیرضا بنیادهای صهیونیسم و ناامنی هستی‌شناختی اسرائیل [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 75-100]
 • آقایی(مترجم)، سیدداود نقش سازمان ملل متحد در جهانى متلاطم [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 144-160]
 • آل ‏غفور، سیدمحسن عقل ‏گرایى و نقل‏ گرایى در فقه سیاسى شیعه [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 121-138]
 • آل‌سیدغفور، سیدمحمدتقی سیاست هویت و جنبش‌های اجتماعی جدید [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 119-140]
 • آل غفور، سیدسجاد امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 179-198]

ا

 • ابراهیم علی، حیدر شورا و دموکراسى در اندیشه اسلامى معاصر [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 202-228]
 • ابراهیم نژاد، محمدرضا سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع‏نگر [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 119-144]
 • ابوالحسنی، سیدرحیم ضرورت مفهوم ‏سازى مشارکت سیاسى در جمهورى اسلامى [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 2-4]
 • ابویی مهریزی، حسین ماهیت و گونه‌شناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد براساس متون اسلامی و قوانین بین‌الملل [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 55-76]
 • احمدی، حبیب الله دین؛ پشتوانه امنیت ملى [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 143-161]
 • احمدی، محمدزکی ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 7-28]
 • احمدی، محمدهادی حکومت‌داری در اندیشه سیاسی سعید نورسی و تأثیر آن بر اسلام‌گرایی معاصر ترکیه [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 125-148]
 • احمدیان، قدرت عوامل قدرت‏یابی داعش در عراق [دوره 18، شماره 72- زمستان 94، 1395، صفحه 43-67]
 • احمدی سفیدان، حسین مؤلفه های قدرت سیاسی در قرآن کریم [دوره 17، شماره 66 - تابستان 93، 1393، صفحه 57-86]
 • احمدوند، شجاع قدرت / دانش [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 206-234]
 • احمدى طباطبائى، سیدمحمدرضا پیوند اخلاق و سیاست در اندیشه غزالى [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 31-38]
 • اخترشهر، على ولایت فقیه از دیدگاه سید عبدالحسین لارى [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 185-196]
 • اخترشهر، على گونه ‏شناسى طبقات اجتماعى درقرآن [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 225-238]
 • اخوان کاظمی، بهرام تئورى‏هاى عدالت در فلسفه سیاسى خواجه نصیرالدین طوسى [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 250-277]
 • ادبی فیروزجائی، رضا بررسی ساختار و تشکیلات جنبش اسلامی نیجریه و تأثیر آن بر گسترش تشیع در نیجریه [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 55-78]
 • اردستانی، رضا شفیعی جمهوری به مثابه سکولاریسم؛ بررسی چرایی مخالفت روحانیت با جمهوری از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 18، شماره 70 - تابستان 94، 1395، صفحه 137-167]
 • ارسطا، محمدجواد مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه [دوره 1، سال اول - شماره دوم - پاییز 77، 1377، صفحه 72-90]
 • ارسطا، محمدجواد نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 7-32]
 • ارسطا، محمد جواد زن و مشارکت سیاسی [دوره 1، سال اول - شماره اول - تابستان 77، 1377، صفحه 137-155]
 • ارسطا، محمد جواد نگاهى به مبانى فقهى شورا [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 24-48]
 • ارسطا، محمد جواد حاکم اسلامى؛نصب یا انتخاب [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 242-269]
 • ارسطا، محمد جواد مقایسه‌ی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشه‌ی امام خمینی و سید احمد خوانساری [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 127-152]
 • ایزدهی، سیدسجاد مشارکت سیاسی در نظم‌های غیرمردم‏سالار (نظم ولایت، خلافت و سلطنت) [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 7-30]
 • ایزدهی، سیدسجاد ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 7-28]
 • ایزدهی، سیدسجاد ضرورت و الزامات نظام‌وارگی در رویکرد فقه حکومتی [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 75-100]
 • ایزدهی، سید سجاد نظم های سیاسی در فقه شیعه و ظرفیّت سنجی آنها در خصوص مشارکت سیاسی [دوره 17، شماره 66 - تابستان 93، 1393، صفحه 35-56]
 • ایزدهی، سید سجاد امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه [دوره 18، شماره 70 - تابستان 94، 1395، صفحه 115-136]
 • ایزدى فرد، عباس ولایت فقیه و قانون اساسى [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 149-158]
 • استادى، آیة الله رضا میرزاى قمى و شاهان قاجار [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 73-84]
 • اسفندیار، رجبعلی نظم مطلوب در اندیشه سیاسی حاج ملاهادی سبزواری و سید جعفر کشفی [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 53-74]
 • اسفندیار، رجب‌علی ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی؛ با تاکید بر اندیشه‌ی رهبران انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 129-150]
 • اسفندیار، رجبعلى آشنایى با پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 247-260]
 • اسلامی، روح الله نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب (مطالعه موردی: شوراهای اجتماعی محلات مشهد) [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 143-164]
 • اسلامی کنارسری، حامد تحلیل روند ایده‌پردازی پیرامون نهاد ولایت فقیه در دوره‌ی دوم جمهوری اسلامی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 99-120]
 • اسلامى، سید حسن نسبت اخلاق و سیاست؛ بررسى چهار نظریه [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 141-162]
 • اسلامى، علیرضا رویکرد قانون اساسى به مقوله امنیت [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 285-296]
 • اسلامى، علیرضا امنیت در قرآن [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 59-80]
 • اسلامى، علیرضا قومیت و ابعاد آن در ایران [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 195-212]
 • اسماعیلی، محمد مهدی اندیشه‌ی سیاسی ابن‌طفیل [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 39-60]
 • اسماعیلی، مهران اندیشه سیاسی رفاعه طهطاوى در بافت تاریخی مصر در سده نوزدهم؛ نقدی بر قرائت رایج [دوره 17، شماره 65 - بهار 93، 1393، صفحه 75-90]
 • اسماعیلى، مهران مبانى اندیشه سیاسى در آیات مکى قرآن [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 79-108]
 • اسماعیلى، مهران میراث سیاسى مسلمانان(3) کتاب‌شناسى میراث سیاسى در چهار سده نخست هجرى [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 301-326]
 • اسماعیلى، مهران میراث سیاسى مسلمانان(5) کتاب‌شناسى میراث سیاسى سده‌هاى هشتم و نهم هجرى [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 289-213]
 • اسم حسینی، غلامرضا تحول گرایی عرفان و سیاست در حکمت متعالیه [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 187-205]
 • اشرف نظری، علی بازخوانی هویت دولت اسلامی در عراق و شام (داعش): فهم زمینه های فکری و سیاسی ـ اجتماعی [دوره 17، شماره 68 - زمستان 93، 1393، صفحه 75-108]
 • افتخارى، اصغر صورت‌بندى امنیت ملى در حوزه فقه سیاسى [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 277-296]
 • افتخارى، اصغر امنیت در اسلام [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 7-50]
 • افروغ، عماد ماهیت، ضرورت وارکان نقد در جمهورى اسلامى [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 15-44]
 • افروغ، عماد عدالت فرهنگی؛ عنصر مقوم حکومت علوی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 47-72]
 • افضلی، توحید تحلیل سازه‏انگارانه مبانی هویتی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 151-171]
 • افضلی، سیدعبدالرئوف آرمان شهر ملاصدرا؛ چیستی، ارکان و ویژگی ها [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 61-82]
 • اکبرى معلم، على معرفى اجمالى چند کتاب در موضوع امنیت در اسلام [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 269-276]
 • اکبرى معلم، على سیماى امنیت در نهج البلاغه [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 257-264]
 • اکبرى‌معلم، على مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره) [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 111-126]
 • اکبرى‌معلم، على عرفان و سیاست [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 203-209]
 • الیاسی، محمدقاسم رابطه شریعت و سیاست از دیدگاه حکمت متعالیه [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 159-186]
 • السید، رضوان فرهنگ اسلامى و فرهنگ صلح [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 111-130]
 • السید، رضوان شورا؛ بین نص و تجربه تاریخی [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 199-216]
 • السیمری، عبدالعظیم بازخوانی هویت دولت اسلامی در عراق و شام (داعش): فهم زمینه های فکری و سیاسی ـ اجتماعی [دوره 17، شماره 68 - زمستان 93، 1393، صفحه 75-108]
 • العماره، محمد وجوه سیاسى آزادى در کلام معتزله [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 164-205]
 • امامی، سید سعید اختیارات ولی فقیه در نظر صاحب جواهر، امام خمینی و محقق خویی [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 77-98]
 • امینی، اعظم امکان‏سنجی حل و فصل اختلاف‏ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 129-150]
 • امینی، پرویز الگویی (پیشنهادی) برای تبیین نظریه مردم‏سالاری دینی آیت‏الله خامنه‏ای [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 55-74]
 • امینى، محمدجمعه تحولات و خط سیر اندیشه اسلامى معاصر [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 105-134]
 • امینى، محمد جمعه تحولات و خط سیراندیشه اسلامى معاصر [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 191-216]
 • اولیایی، احمد عدالت فرهنگی؛ عنصر مقوم حکومت علوی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 47-72]

ب

 • بای، عبدالرضا قطبی‌شدن امنیت منطقه‌ای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 51-76]
 • بابائی، حبیب اله «یگانگیِ الهی» و «چندگانگیِ انسانی» از منظر الهیات سیاسی و تمدنی [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 57-78]
 • بابائی، حبیب اله نسبت «آگاهی»، «هویت» و «قدرت» در مسئله‌های تمدنی جهان اسلام؛ (بررسیِ ریشه‌های فقدان «خودمشاهده‌گری» در میان نخبگان مسلمان) [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 73-90]
 • بیارجمندى، حسن مفهوم جمهورى اسلامى از دیدگاه امام خمینى(ره) [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 127-146]
 • باقری دولت آبادی، علی کنش سیاسی آیت‌الله خویی با حزب بعث در عراق [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 127-151]
 • باوی، محمد قدرت از دیدگاه امام خمینى(ره) [دوره 1، سال اول - شماره دوم - پاییز 77، 1377، صفحه 39-71]
 • باوی، محمد وضعیت رشته علوم سیـاسى در ایــــران [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 286-310]
 • باوی، محمد وضعیت علم سیاست در ایران در گفت و گو با دکتر حسین بشیریه [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 261-264]
 • باوى، محمد جوان مسلمان و دنیاى متجدد [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 327-334]
 • بحرانی، مرتضی «نسبت» فلسفه سیاسی فارابی با تفکر یونانی، باور دینی و بحران زمانه [دوره 18، شماره 72- زمستان 94، 1395، صفحه 7-22]
 • بحرانى، مرتضى تقلیل عدالت به امنیت در اندیشه ایرانشهرى [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 133-152]
 • بخشی زاده، سمیه رفتارشناسی حاکم در نامه‌ی امام علی(ع) به مالک اشتر (تحلیل متنی گزاره‌های رفتاری با روش تحلیل محتوا) [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 73-94]
 • بخشی شیخ احمد، مهدی بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری - وهابی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) [دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، 1392، صفحه 133-154]
 • بخشنده، احسان برخورد روشنفکران مسلمان با تجدد و تأثیر آن بر مفهوم غرب شناسی در ایران [دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، 1392، صفحه 83-102]
 • بخشى شیخ احمد، مهدى سید قطب و اسلام‌گرایى معاصر [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 171-190]
 • بخشى شیخ احمد، مهدى جهاد؛ از ابن تیمیه تا بن لادن [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 169-194]
 • بیدالله خانی، آرش جمهوری اسلامی ایران و الگوهای امنیتی آسیای جنوب غربی [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 107-146]
 • بیدالله خانی، آرش برندینگ ملی دین و جمهوری اسلامی ایران؛ گفتمان اعتماد به نفس داخلی و مدیریت شهرت بین‏المللی [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 103-132]
 • بدرآبادی، همت ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه [دوره 17، شماره 68 - زمستان 93، 1393، صفحه 53-74]
 • بدرابادی، همت بررسی ابعاد بی‌ثباتی سیاسی در عراق جدید؛ نقش تقابل گروه‌های خصوصی و عمومی در خشونت‌های قومی- مذهبی [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 63-92]
 • براتعلى پور، مهدى فرآیند شکل‌گیرى وفروپاشى وفاق وهمبستگى اجتماعى [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 245-266]
 • برجى، یعقوبعلى رفتار سیاسى فقهاى دوره میانه [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 55-66]
 • برزگر، ابراهیم رفتار سیاسى آیة الله مدرس از منظر امام خمینى [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 113-127]
 • بستانى، احمد نقدى بر «گزارش ارزیابى تحلیلى ـ انتقادىنظریه زوال اندیشه سیاسى در اسلام وایران» [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 225-236]
 • بستانى، احمد نسبت دین و سیاست در سیره نبوى [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 77-96]
 • بیننده، عبدالله کارکرد رهیافت انسان‌شناسی در فهم اندیشه‌ی سیاسی متفکران مسلمان؛ مورد مطالعاتی: شیخ شهاب‌الدین سهروردی [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 119-142]
 • بهاری، بهنام بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری - وهابی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) [دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، 1392، صفحه 133-154]
 • بهجت پور، عبدالکریم آسیب‌شناسی اخلاقی-سیاسی جامعه و راهکارهای دستیابی به جامعه‌ی مطلوب اسلامی بر اساس سوره احزاب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 7-23]
 • بهرامی، اعظم رابطه صلح با عدالت و آزادی در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی(ع) [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 61-78]
 • بهروزی‎لک، غلام‌رضا بررسی تحلیل‌های نظری در مطالعات اسلام‌گرایی [دوره 18، شماره 71- پاییز94، 1395، صفحه 65-92]
 • بهروزلک، غلامرضا تحلیلى جامعه شناختى از بحران‏هاى اجتماعى - سیاسى حکومت علوى علیه ‏السلام [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 108-125]
 • بهروزلک، غلامرضا جهانی شدن و سر انجام نزاع گفتمانها (نقد و بررسی تحلیل گفتمانی جهانی شدن) [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 37-62]
 • بهروزلک، غلام‌رضا نسبت کلام سیاسى و فلسفه سیاسى [دوره 5، سال پنجم - شماره هجدهم - تابستان 81، 1381، صفحه 175-196]
 • بهروزلک، غلام‌رضا نسبت کلام سیاسى و فلسفه سیاسى [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 175-196]
 • بهروزی لک، غلامرضا درآمدى بر کلام سیاسى شیعه؛ قاعده لطف [دوره 1، سال اول - شماره دوم - پاییز 77، 1377، صفحه 132-155]
 • بهروزی لک، غلامرضا نقش امام موسی صدر و آیت الله سیستانی در انسجام سیاسی جامعه چند فرهنگی لبنان و عراق [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 61-82]
 • بهروزی لک، غلامرضا بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 65 - بهار 93، 1393، صفحه 33-54]
 • بهروزی لک، غلامرضا مؤلفه های قدرت سیاسی در قرآن کریم [دوره 17، شماره 66 - تابستان 93، 1393، صفحه 57-86]
 • بهروزی لک، غلامرضا ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه [دوره 17، شماره 68 - زمستان 93، 1393، صفحه 53-74]
 • بهروزی لک، غلامرضا تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 7-34]
 • بهروزی لک، غلامرضا تأملی در چگونگی تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت‌های سیاسی (با تأکید بر دوره تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران؛ 60-57 ) [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 7-36]
 • بهروزی لک، غلامرضا شاخص‌های کارآمدی دولت در منظومه‌ی فکری رهبران انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 97-128]
 • بهروزی لک، غلامرضا امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 179-198]
 • بهروزی لک، غلامرضا تحلیل روند ایده‌پردازی پیرامون نهاد ولایت فقیه در دوره‌ی دوم جمهوری اسلامی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 99-120]
 • بهروزی لک، غلامرضا «کاربست‌های سیاسی» نهضت علمی دوره‌ی صدر اسلام براساس روش «چرخه‌ی مدیریت دانش» [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 149-172]
 • بهشتى، آیة الله احمد جایگاه عصمت در اندیشه سیاسى بوعلى سینا [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 105-115]

پ

 • پارسانیا، حمید چیستى و هستى جامعه از دیدگاه استاد مطهرى [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 197-220]
 • پارسانیا، حمید تمدن‌سازى نظریه‌پردازى و گفت‌وگو [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 7-10]
 • پارسانیا، حمید روش‌شناسى فلسفه سیاسى و علم سیاست [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 7-16]
 • پارسانیا، حمید ولایت فقیه، نظارت، مشروعیت [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 7-14]
 • پارسانیا، حمید سکولاریزم و معنویت [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 7-26]
 • پارسانیا، حمید جهانی شدن و اسلام [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 7-18]
 • پارسانیا، حمید رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 93-30]
 • پارسانیا، حمید روشنفکری حوزه ای [دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، 1387، صفحه 29-60]
 • پارسانیا، حمید روش‌شناسى و اندیشه سیاسى [دوره 7، شماره بیست و هشتم - زمستان 83، 1383، صفحه 7-16]
 • پرتوی، اصغر آسیب‌ها و راهبردها؛ با تاکیدبر مفهوم «مرجعیت» [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 159-178]
 • پردل، محمد جواد جوان‌گرایی در حکومت امام علی(ع) [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 95-118]
 • پیرمرادیان، مصطفی بررسی شکل‌گیری حرکت سلفیه علمیِ مصر در دهه هفتاد میلادی [دوره 18، شماره 69 - بهار94، 1394، صفحه 141-159]
 • پیرمرادیان، مصطفی سنخ‌شناسی خلافت‌اندیشی اسلام معاصر: بررسی تطبیقی آرای رشید رضا، حسن البنا و علی عبدالرازق [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 169-194]
 • پرندوش، پوریا تلاش‌های اخوان المسلمین مصر پس از کودتا؛ از گسست درونی تا انشعاب احتمالی [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 153-178]
 • پروانه، محمود نسبت سیاست رسانه‎ای با سیاست خارجی مطالعه موردی: بررسی مقابله‎ای روزنامه‎های انگلیسی زبان ایران و آمریکا [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 153-178]
 • پیروز، علی آقا بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 101-122]
 • پیروزمند، علیرضا انقلابی‌گری، هویت‌ساز حوزه و روحانیت‌ [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 7-24]
 • پیروزمند، علیرضا الگوی مردم‌سالاری دینی، اساس مهندسی سیاسی نظام اسلامی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 27-50]
 • پزشکی، محمد شرایط حکومت دینى به قرائت امام خمینى(ره) [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 406-441]
 • پزشکی، محمد قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 309-336]
 • پزشکی، محمد اندیشه سیاسى کشفى [دوره 3، سال سوم - شماره دهم - پاییز 79، 1379، صفحه 206-218]
 • پزشکی، محمد پارادایم‌های علم: آیا علم سیاست دارای پارادایم می‌باشد؟ [دوره 17، شماره 67 - پاییز 93، 1393، صفحه 109-132]
 • پزشکى، محمد روش تفکر سیاسى بر اساس آموزه‌هاى فیلسوفان مشاء [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 135-151]
 • پزشگی، محمد فقه سیاسی و تجدد: تحلیل گفتمانی فقه سیاسی مشروطیت [دوره 18، شماره 69 - بهار94، 1394، صفحه 59-86]
 • پیشوایی، فریده نقد مبانی و ادلّه قرآنی «نظریه دولت» محمد احمد خلف‌الله [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 93-116]
 • پیغان، نعمت‏اللّه‏ امت واحده از همگرایى تا واگرایى [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 209-224]
 • پنیکوک، الستر گفتمانهای قیاس ناپذیر [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 118-157]
 • پوراحمدى، حسین ایران و سازمان تجارت جهانى؛ فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 321-346]
 • پوریانی، محمدحسین جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 7-34]
 • پورحسن، ناصر عربستان و رویارویی هژمونیک با بیداری اسلامی در حوزه خلیج فارس (بررسی موردی: بحرین) [دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، 1392، صفحه 133-156]
 • پورحسن، ناصر تکوین عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 75-102]
 • پورحسین، احسان مبانی اطاعت از حاکـم در اندیشه سیاسی شیعه [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 117-142]
 • پوستین چی، زهره قابلیت تحلیلی نظریه‌ی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنش‌گری ایران در دو رخداد «ملی‌شدن صنعت نفت» و «برجام» [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 79-100]

ت

 • تاجیک، محمدرضا نظریه گفتمان و مطالعات اسلامى [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 261-284]
 • تائب، سعید خلاصه مقالات به زبان انگلیسى [دوره 3، سال سوم - شماره دهم - پاییز 79، 1379، صفحه 1-8]
 • تائب، سعید خلاصه مقالات به زبان انگلیسى [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 1-7]
 • تائب، سعید خلاصه مقالات به زبان انگلیسى [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 1-11]
 • تیجانی، عبدالقادر حامد مبانى اندیشه سیاسى در آیات مکى قرآن(2) [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 17-44]
 • ترابی، قاسم تبیین تأثیرات تحولات عراق بر اقلیم کردستان [دوره 18، شماره 72- زمستان 94، 1395، صفحه 121-140]
 • ترابی، محمد ساختار نظام بین الملل و امنیت ملى با تاکید بر جهان سوم [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 177-197]
 • ترخان، قاسم پایه‌های مشروعیت حکومت اسلامی (با تأکید بر آرای آیت‌الله خامنه‌ای) [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 7-30]
 • ترکی، ‌هادی بیداری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: فرصت‌ها، تهدیدها و راهبردها [دوره 18، شماره 71- پاییز94، 1395، صفحه 145-168]
 • تسلر، مارک اسلام و دموکراسى در خاورمیانه [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 231-252]
 • تفضلی، بیژن تحلیل گفتمان سیاسی رسانه‌ها [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 65-93]
 • تقی زاده طبری، محمدصادق نسبت حکمت و شهروندان مدینه فاضله از دیدگاه افلاطون و فارابی [دوره 16، شماره 61 - بهار 92، 1392، صفحه 91-105]
 • تقوی، هدیه رفتارشناسی حاکم در نامه‌ی امام علی(ع) به مالک اشتر (تحلیل متنی گزاره‌های رفتاری با روش تحلیل محتوا) [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 73-94]
 • تقوى، سیدمحمد ناصر الگوهاى دموکراسى [دوره 5، سال پنجم - شماره هجدهم - تابستان 81، 1381، صفحه 255-269]
 • تقوى، سیدمحمد ناصر گزارشى از ارزیابى تحلیلى انتقادى نظریه زوال اندیشه سیاسى در اسلام وایران [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 259-268]
 • تقوى، سیدمحمد ناصر الگوهاى دموکراسى [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 255-270]
 • توبه یانی، ابراهیم تحلیل کنش‌های کلامی وصیت‌نامه‌ی امام‌خمینی براساس مدل سرل و آستین [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 53-78]
 • توسلی، حسین مروری انتقادی بر مبانی توجیه آزادی در تفکر لیبرال [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 169-191]
 • توسلى، حسین فلسفه حق در اندیشه سیاسى آیه ‏اللّه‏ مطهرى [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 180-205]
 • توکلی محمدی، مرتضی بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 35-58]

ث

 • ثنایی، علی‌اصغر نهادینه‌سازی سیره نبوی در حکمرانی علوی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 31-50]

ج

 • جاویدی، رقیه تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 7-34]
 • جاویدی، رقیه نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 145-166]
 • جاویدی، رقیه شاخص‌های کارآمدی دولت در منظومه‌ی فکری رهبران انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 97-128]
 • جبرئیلی، محمدصفر درآمدی بر الهیات سیاسی تمدنی در اندیشه‌ی مالک بن‌نبی [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 101-125]
 • جعفری کافی آباد، صابر از هنجار فرهنگی تا قانون (نزاع جریان‌های سیاسی بر سر مبانی هنجاری و جایگاه قانون در دوران مشروطه) [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 85-118]
 • جلیلی، محمد بازخوانی مواجهه راهبردی شبکه‌‎های فارسی‌زبان با نظریه مقاومت (با تاکید بر شبکه‌های بی ‎بی ‎سی فارسی و من و تو) [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 175-200]
 • جلیلی، محمد کاربست قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی عمومی با کشورهای رقیب [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 141-166]
 • جمال الدین، محمد سعید سفیرى روحانى [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 247-250]
 • جمالی زواره، زهره راهبرد آمادگی در برابر دشمن در خوانش آیه شصت سوره انفال [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 103-122]
 • جمشیدی، محمدحسین انقلاب اسلامی ایران و ضرورت نظریه‌پردازی [دوره 16، شماره 61 - بهار 92، 1392، صفحه 127-144]
 • جمعه امینى، محمد تحولات و خط سیر اندیشه اسلامى معاصر قسمت سوم [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 199-210]
 • جناتى، ابراهیم رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 337-348]
 • جوادی، محسن جان استوارت میل و یگانه اصل محدودکنندۀ آزادی [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 109-130]
 • جوادی آملی، آیة الله عبدالله سیاست متعالیه، سیاستی جامع [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 227-250]
 • جوادى، قاسم مبانى کلامى اندیشه سیاسى شیعه از منظر میرداماد [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 213-230]
 • جوادى یگانه، محمدرضا تطور نظریه‌هاى هویت در غرب : از تجدد تا مابعد تجدد [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 51-84]

چ

 • چوکانلو، رضا صدقی تحلیل گفتمان سیاسی رسانه‌ها [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 65-93]

ح

 • حاتمی، عباس تحلیل نقش عوامل معنایی و هویتی در شکل‌گیری و گسترش جریان سلفی‌گری در کشور‌های سوریه و عراق [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 153-180]
 • حافظیان، ابوالفضل گزیده «رساله جهادیه» و معرّفى کتاب «اجوبة المسائل» تألیف: مولى غلامرضا آرانى کاشانى (1192 ـ 1265 ق) [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 226-239]
 • حائری، آیه الله سید کاظم سیاست و حکومت [دوره 1، سال اول - شماره اول - تابستان 77، 1377، صفحه 6-37]
 • حبیب نژاد، سید احمد مبانی نظارت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 65 - بهار 93، 1393، صفحه 7-32]
 • حجت، مهدى گفتمان اسلام‌گرایان در برابر پست مدرنیته [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 187-198]
 • حجت، مهدى اسلام و دموکراسى در خاورمیانه [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 231-252]
 • حیدری بهنویه، عباس گزارش اجمالى از رساله اجتهاد و تقلید تألیف امام خمینى(ره) [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 470-480]
 • حیدری بهنویه، عباس تحولات‏ نظرى ‏فقه‏ سیاسى ‏شیعه ‏از مشروطیت‏ تا انقلاب ‏اسلامى [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 243-254]
 • حیدرپور، ماشااله اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 143-168]
 • حیدری مزرعه آخوند، محمدعلی ماهیت و گونه‌شناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد براساس متون اسلامی و قوانین بین‌الملل [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 55-76]
 • حسینی، سیده صدیقه روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه (1384 – 1357) [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 167-180]
 • حسینی‏زاده، سید محمدعلی جنگ یمن و القاعده‌‎ شبه‏جزیره (2015-2016) [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 129-149]
 • حسینی زاده، سیدمحمدعلی محقق کرکى و دولت صفوى [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 82-102]
 • حسینی زاده، سید محمد علی جمهوری به مثابه سکولاریسم؛ بررسی چرایی مخالفت روحانیت با جمهوری از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 18، شماره 70 - تابستان 94، 1395، صفحه 137-167]
 • حسین‌زاده، نصرالله نظریه اشراف دین بر سیاست [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 185-202]
 • حسینی سورکی، سید محمد جان استوارت میل و یگانه اصل محدودکنندۀ آزادی [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 109-130]
 • حسینى، سیدنصیراحمد اندیشه‌هاى سیاسى، فلسفى و دینى سیدجمال [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 212-221]
 • حسینى‌زاده، سیدمحمدعلى رساله‌هاى سیاسى ـ اسلامى در ایران معاصر [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 203-236]
 • حق پناه، جعفر جمهوری اسلامی ایران و الگوهای امنیتی آسیای جنوب غربی [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 107-146]
 • حقیقت، سیدصادق روش ‏شناسى در حوزه اندیشه سیاسى [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 283-302]
 • حقیقت، سیدصادق بحران روش‌شناسى در علوم سیاسى [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 153-174]
 • حقیقت، سیدصادق آشفتگى مفاهیم سیاسى در ایران معاصر [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 69-94]
 • حقیقت، سیدصادق نقدهایی مشابه به متن هایی متفاوت بررسی متونی در حوزه اسلامی سازی معرفت [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 207-225]
 • حقیقت، سید صادق یادداشتى درباره «هرمنوتیک، کتاب و سنت» [دوره 1، سال اول - شماره اول - تابستان 77، 1377، صفحه 200-215]
 • حقیقت، سید صادق جایگاه بحث احزاب در اندیشه اسلامی [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 150-163]
 • حقیقت، سید صادق امام خمینی به سوی آزادی [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 258-264]
 • حقیقت، سید صادق آسیب‌شناسى حکومت اسلامى در سیره نبوى [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 139-155]
 • حقیقت، سید صادق گزارش سفر به هلند [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 357-362]
 • حکیم، ابوذر ملخّص المقالات [دوره 3، سال سوم - شماره دهم - پاییز 79، 1379، صفحه 262-269]
 • حکیم، حسن ملخّص المقالات [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 293-296]
 • حکیم، حسن ملخّص المقالات [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 307-3012]
 • حکیم، حسن ملخص المقالات [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 385-390]
 • حکیم، حسن خلاصه مقالات به زبان عربى [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 375-380]

خ

 • خاتمی نیا، فضه ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 150-175]
 • خالدی پور، یزدان نسبت سنت و تجدد در اندیشه سیاسی آیت الله مطهری [دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، 1392، صفحه 29-54]
 • خالقی، علی جایگاه سیاست در اندیشه فیض کاشانى (ره) [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 254-266]
 • خالقی، علی ضرورت حکومت و انواع آن از دیدگاه فیض کاشانى [دوره 2، سال دوم - شماره هفتم - زمستان 78، 1378، صفحه 186-201]
 • خالقی، علی جایگاه اعتماد میان حاکمان و مردم در فرایند توسعـه سیاسـى از دیدگاه امام على(ع) [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 178-190]
 • خالقی، علی اندیشه سیاسى ابى ‏الصلاح حلبى [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 59-81]
 • خالقی، علی سیاست اخلاقی در اندیشه‌های افضل‌‎الدین کاشانی [دوره 17، شماره 65 - بهار 93، 1393، صفحه 91-116]
 • خالقی، علی گفتمان مصلحت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 33-58]
 • خالقی افکند، علی امام خمینی(ره) و غرب [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 307-339]
 • خالقى، على جهاد از دیدگاه فقهاى دوره میانه [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 241-256]
 • خالقى، على گزیده رساله «الفت نامه» فیض کاشانى [دوره 3، سال سوم - شماره دهم - پاییز 79، 1379، صفحه 198-206]
 • خامنه‌اى، آیة الله سیدعلى مهادنه: قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 13-58]
 • خامه‌گر، محمد روش استنباط گزاره‌هاى سیاسى از ساختار سوره‌هاى قرآن [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 49-82]
 • خانمحمدی، کریم اسلام، غرب و رسانه‌ها [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 151-166]
 • خانمحمدی، یوسف موانع تحقق آزادی در جامعه از منظر قرآن [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 79-98]
 • خان محمدی، کریم تفکرات نظرى پیرامون تنزل جایگاه زنـان در جوامع اسلامـى [دوره 2، سال دوم - شماره هفتم - زمستان 78، 1378، صفحه 164-185]
 • خان محمدی، کریم قشربندى اجتماعى از دیدگاه امام على علیه ‏السلام [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 150-178]
 • خان محمدی، کریم بررسی تطبیقی مکتب انتقادی فرانکفورت و مطالعات فرهنگی بیرمنگام [دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، 1392، صفحه 87-112]
 • خان محمدی، یوسف مساله‌ی «مشروعیت» در اندیشه و کارنامه‌ی اسلام‌گرایانِ پیرو ولایت فقیه در افغانستان [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 101-124]
 • خان‌محمدی، یوسف نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن بر اساس تفسیر سید ابوالفضل زنجانی(1279ـ1371ش) [دوره 18، شماره 71- پاییز94، 1395، صفحه 7-32]
 • خانمحمدى، کریم آسیب‌شناسى انقلاب اسلامى ایران از دیدگاه امام خمینى [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 203-222]
 • خانمحمدى، کریم مبانى جامعه‏ شناسى در قرآن [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 251-270]
 • خیری، حسن جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 7-34]
 • خراسانی، صدیقه قطبی‌شدن امنیت منطقه‌ای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 51-76]
 • خراسانى، رضا حمله نظامى آمریکا به افغانستان اهداف و پیامدها [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 361-368]
 • خردمند، محمد وحدت از دیدگاه امام خمینى قدس ‏سره [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 308-313]
 • خردمند، محمد استراتژى وحدت در اندیشه سیاسى اسلام [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 314-320]
 • خردمند، محمد اصطلاحات سیاسى قرآن [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 59-78]
 • خردمند، محمد تحلیلى بر واپسین نظریه مهندس مهدى بازرگان [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 297-312]
 • خرمشاد، محمدباقر نگرشی دیگر بر نسبت اخلاق و سیاست [دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، 1392، صفحه 35-62]
 • خرمشاد، محمدباقر الگویی (پیشنهادی) برای تبیین نظریه مردم‏سالاری دینی آیت‏الله خامنه‏ای [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 55-74]
 • خسروی، احمد همه‌پرسی تقنینی؛ تجلی مردم‌سالاری در عرصه‌ی قانون‌گذاری [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 7-38]
 • خسروی، حسن نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسلامی در پرتو نظام‌های انتخاباتی [دوره 18، شماره 71- پاییز94، 1395، صفحه 93-126]
 • خسروی، حسن تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه [دوره 18، شماره 72- زمستان 94، 1395، صفحه 97-120]
 • خسروی، حسن تحلیل نظام تایید اعتبارنامه‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی؛ با تاکید بر الگوی مطلوب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 100-125]
 • خسروی، حسن تحلیل رویکرد دولت‌های موافق و مخالف سیاست‌های دولت چین نسبت به مسلمانان شین‌جیانگ [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 147-168]
 • خلیلی، محمد جواد کنش سیاسی آیت‌الله خویی با حزب بعث در عراق [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 127-151]
 • خندان(الویری)، محسن «کاربست‌های سیاسی» نهضت علمی دوره‌ی صدر اسلام براساس روش «چرخه‌ی مدیریت دانش» [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 149-172]
 • خوانین زاده، محمد حسین سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع‏نگر [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 119-144]
 • خورسندیان، محمدعلی نواندیشی اجتهاد محور و روشنفکری معاصر [دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، 1387، صفحه 61-82]

د

 • دایبر، هانس فلسفه سیاسی اسلام [دوره 1، سال اول - شماره دوم - پاییز 77، 1377، صفحه 91-131]
 • داورى اردکانى، رضا اخلاق و سیاست [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 7-11]
 • داوودى، على اصغر انقلاب اسلامى، کشمکش‌هاى سیاسى وشکاف‌هاى اجتماعى [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 223-244]
 • دیبا، حسین رویکرد روشنفکری دینی و حوزوی؛ انگیزه ها و چشم اندازها [دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، 1387، صفحه 83-102]
 • درخشه، جلال تبارشناسى نظریه حکومت در اندیشه امام خمینى قدس ‏سره [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 206-225]
 • درخشه، جلال ساختارشناسى فکر دینى در ایران معاصر با تأکید بر رویکردهاى روشنفکرى [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 67-90]
 • درخشه، جلال ردّ نظریه‌ی "سلطنت مشروعه"؛ میرزای قمی و حاکمیت سیاسی در عصر غیبت [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 103-120]
 • درستی، احمد دیدگاه‏هاى مختلف جامعه شناختى درباره مسأله کارگزار و ساختار [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 230-244]
 • دشتی مرویلی، محمد تاثیر مدرنیته بر مبانی اندیشه‎‌ی سیاسی ایران در دوران قاجار [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 7-28]
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 101-124]
 • دهقانى، روح الله عدالت در دولت نبوى [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 173-185]

ذ

 • ذاکریان، مهدی سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 99-126]

ر

 • رابرتسون، رولند مناسبات دین و دولت در چشم ‏اندازى مقایسه‏اى [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 219-229]
 • رادمند، داود امنیت و آزادى [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 214-223]
 • رادمند، داود «کاربست‌های سیاسی» نهضت علمی دوره‌ی صدر اسلام براساس روش «چرخه‌ی مدیریت دانش» [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 149-172]
 • رامین، زهره ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 150-175]
 • رحمانی خلیلی، محمود قابلیت تحلیلی نظریه‌ی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنش‌گری ایران در دو رخداد «ملی‌شدن صنعت نفت» و «برجام» [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 79-100]
 • رحیمی (روشن)، حسن خشونت نمادین در فرا‌روایت غربی بنیادگرایی اسلامی [دوره 18، شماره 72- زمستان 94، 1395، صفحه 23-42]
 • رز، جوزف قدرت / دانش [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 206-234]
 • رصافی، انور ملخص المقالات [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 263-269]
 • رصافی، انور ملخص المقالات [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 271-276]
 • رصافی، انور چکیده عربی مقالات [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 251-258]
 • رصافی، انور چکیده عربی مقالات [دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، 1387، صفحه 223-230]
 • رصافى، أنور چکیده مقالات به زبان عربى [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 365-371]
 • رصافى، أنور چکیده مقالات به زبان عربى [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 301-307]
 • رضایی، روح الله تحلیل کنش‌های کلامی وصیت‌نامه‌ی امام‌خمینی براساس مدل سرل و آستین [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 53-78]
 • رضوانی، محسن مؤلفه‌های فهم فلسفة سیاسی اسلامی [دوره 17، شماره 67 - پاییز 93، 1393، صفحه 29-44]
 • رضوانى، محسن اشتراوس و روش شناسى فهم فلسفه سیاسى اسلامى [دوره 7، شماره بیست و هشتم - زمستان 83، 1383، صفحه 17-34]
 • رکابیان، رشید رهیافت امنیتى آقا نورالله نجفى و شهید مدرس [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 153-168]
 • رکابیان، رشید امکان‎سنجی بازگشت داعش به لیبی در پرتو جنگ داخلی [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 125-148]
 • رمضانی، مهدی آسیب‌ها و راهبردها؛ با تاکیدبر مفهوم «مرجعیت» [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 159-178]
 • رنجبر، مقصود گفتمان‏هاى امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 64-91]
 • رنجبر، مقصود اهداف ومنافع ملى در سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 45-66]
 • رنجبر، مقصود بحران علم سیاست در ایران [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 95-112]
 • رنجبر، مقصود نقد و معرفى کتاب اخلاق و سیاست (اندیشه سیاسى در عرصه عمل) [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 211-224]
 • رنجبر، مقصود دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 221-230]
 • رهدار، احمد تحلیل روند ایده‌پردازی پیرامون نهاد ولایت فقیه در دوره‌ی دوم جمهوری اسلامی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 99-120]
 • رهدار، احمد نیروهای پیشران در وضعیت آینده‌ی شیعیان اندونزی [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 7-34]
 • رهدار، احمد آسیب‌شناسی گفتمان تقریب مذاهب [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 7-30]
 • روزنو، جیمز نقش سازمان ملل متحد در جهانى متلاطم [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 144-160]
 • رئوفت، رحیم مبانى اقتدار در فرهنگ سیاسى ایران (از تأسیس قاجاریه تا اواسط دوره ناصرى) [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 165-184]

ز

 • زارع، عباس بحران مشروعیت در پیدایش نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى ایران [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 161-188]
 • زارعی، بهمن بررسی تطبیقی حکومت در اندیشة سیاسی نائینی و مطهری [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 117-140]
 • زارعی، راضیه اجتهاد و مسئله ساخت دوگانه قدرت در ایران [دوره 17، شماره 66 - تابستان 93، 1393، صفحه 113-126]
 • زارع زاده ابرقویی، رسول تبیین رفتار رأی‏دهی مردم تهران در انتخابات‌های اخیر (با تأکید بر انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی) [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 149-176]
 • زرگرى‌نژاد، غلامحسین معنى جهاد و اقسام حرب مشروع [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 217-258]
 • زمانی راد، حجت ملاک کرامت‏مندی انسان در اندیشه سیاسی کانت و علامه جعفری در قالب سه نظریه انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 91-118]
 • زمانی محجوب، حبیب بررسی ساختار و تشکیلات جنبش اسلامی نیجریه و تأثیر آن بر گسترش تشیع در نیجریه [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 55-78]
 • زمزم، علیرضا هندسه (توزیع و تمرکز) قدرت با استناد به دیدگاه برخی فقهای معاصر [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 85-102]
 • زهیری، علیرضا امام خمینى؛ روحانیت و نظام سیاسى [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 200-220]
 • زهیری، علیرضا تأثیر فرهنگ سیاسى ایرانیان بر سیاست خارجى [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 152-177]
 • زهیری، علیرضا هویت ملى ایرانیان [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 189-218]
 • زهیری، علیرضا نسبت‌سنجی بوم‌شناسانه الگوی حکمرانی خوب [دوره 17، شماره 66 - تابستان 93، 1393، صفحه 87-112]
 • زهیری، علیرضا مبانی دینی سرمایه اجتماعی و نسبت آن با حکمرانی خوب [دوره 17، شماره 67 - پاییز 93، 1393، صفحه 133-166]
 • زهیری، علیرضا سیاست هویت و جنبش‌های اجتماعی جدید [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 119-140]
 • زهرایی، مصطفی اندیشه سیاسی علامه طباطبایی [دوره 1، سال اول - شماره اول - تابستان 77، 1377، صفحه 89-115]
 • زهیرى، علیرضا چیستى هویت ملى [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 29-50]
 • زهیرى، علیرضا کار ویژه‌هاى دولت نبوى [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 157-172]

س

 • ساجدى، ابوالفضل قلمرو حکومتى دین [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 221-244]
 • سازمند، بهاره بازخوانی مقایسه‎ای سطح تحلیل سیاست خارجی در خاورمیانه از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 35-58]
 • سبزی، داود انقلاب اسلامی ایران و ضرورت نظریه‌پردازی [دوره 16، شماره 61 - بهار 92، 1392، صفحه 127-144]
 • ستوده، محمد امام خمینی(ره) و مبانی نظری سیاست خارجی [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 260-277]
 • ستوده، محمد امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 2-4]
 • ستوده، محمد جهانى شدن و امنیت ملى [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 32-43]
 • ستوده، محمد جهانى شدن و منافع ملى جمهورى اسلامى ایران [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 11-28]
 • ستوده، محمد ماهیت انسان و روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 195-212]
 • ستوده، محمد اخلاق و سیاست بین‌الملل [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 75-86]
 • ستوده، محمد اهداف تجاوز 2006 اسرائیل به خاک لبنان [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 77-92]
 • ستوده، محمد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 307-322]
 • ستوده، محمد جهانی شدن و همگرایی کشورهای اسلامی [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 95-116]
 • ستوده، محمد بررسی تأثیرات سلفی‌گری تکفیری بر بیداری اسلامی [دوره 17، شماره 65 - بهار 93، 1393، صفحه 75-90]
 • ستوده، محمد راهبردهای استفاده از فرصت‌ها، کنترل و کاهش تهدیدهای سیاسی جهان اسلام از منظر آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 7-28]
 • ستوده، محمد بررسی ابعاد بی‌ثباتی سیاسی در عراق جدید؛ نقش تقابل گروه‌های خصوصی و عمومی در خشونت‌های قومی- مذهبی [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 63-92]
 • ستوده، محمد الزامات سیاست خارجی ایران در بیانیه‌ی گام دوم [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 175-200]
 • ستوده، محمد الگوی جامعه‌سازی اقلیت‌های شیعه؛ بازخوانی تجربه‌ی لبنان و نیجریه [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 29-54]
 • ستوده، محمد نیروهای پیشران در وضعیت آینده‌ی شیعیان اندونزی [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 7-34]
 • ستوده آرانی، محمد بیداری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: فرصت‌ها، تهدیدها و راهبردها [دوره 18، شماره 71- پاییز94، 1395، صفحه 145-168]
 • سجادی، سیدعبدالقیوم مبانى فقهى مشارکت سیاسى [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 73-89]
 • سجادی، سیدعبدالقیوم تأملى در نظریه‏ هاى امنیت بین المللى (قبل و بعد از فروپاشى شوروى) [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 162-176]
 • سجادی، سیدعبدالقیوم سیاست خارجى دولت اسلامى از دیدگاه امام على علیه ‏السلام [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 73-107]
 • سجادی، سید عبدالقیوم طالبان;دین و حکومت [دوره 1، سال اول - شماره اول - تابستان 77، 1377، صفحه 216-231]
 • سجادی، سید عبدالقیوم امام خمینی(ره) و جنبشهای اسلامی معاصر [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 360-380]
 • سجادی، عبدالقیوم طالبان؛ ایران و پاکستان مطالعه سیاست خارجى ایران، پاکستان و عربستان در باره افغانستان از سقوط مزار تاکنون [دوره 1، سال اول - شماره دوم - پاییز 77، 1377، صفحه 247-268]
 • سجادی، عبدالقیوم شوراهاى اسلامى و دیدگاهها [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 311-327]
 • سجادى، سیدعبدالقیوم اصول سیاست خارجى در قرآن [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 169-182]
 • سجادى، سیدعبدالقیوم دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام (2) [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 161-184]
 • سجادى، سید عبدالقیوم جایگاه عدالت در اندیشه سیاسى محقق نراقى [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 124-135]
 • سیدباقری، سیدکاظم انسان‌شناسی در فلسفة سیاسی متعالیه [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 105-138]
 • سیدباقری، سیدکاظم آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، 1392، صفحه 7-34]
 • سیدباقری، سیدکاظم اهداف و کارکرد قدرت سیاسی مطلوب از منظر قرآن کریم [دوره 18، شماره 69 - بهار94، 1394، صفحه 7-34]
 • سیدباقری، سید کاظم کارکردهای عدالت در حکمرانی اخلاقی از منظر اندیشه سیاسی اسلام [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 151-170]
 • سیدباقری، سید کاظم عوامل سیاست‌زدگی در میان حوزویان و راه‌های برون‌رفت از آن [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 25-48]
 • سیدباقری، سید کاظم حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 7-32]
 • سیدباقری، سید کاظم پیوستگی عدالت و اعتدال در اخلاق سیاسی اسلامی با تاکید بر سیره‌ی علوی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 25-46]
 • سیدباقری، سید کاظم رویکرد تمدنی به آزادی سیاسی در قرآن کریم [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 11-32]
 • سید محمد علی حسینی زاده، سید محمد علی مشروعیت چند لایه: تاملی در مبانی مشروعیت نظام سیاسی در سیره و کلام امام علی علیه السلام [دوره 17، شماره 68 - زمستان 93، 1393، صفحه 27-52]
 • سعدى، فاضل خلاصه مقالات به زبان عربى [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 375-380]
 • سیفی، عبدالمجید عربستان و رویارویی هژمونیک با بیداری اسلامی در حوزه خلیج فارس (بررسی موردی: بحرین) [دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، 1392، صفحه 133-156]
 • سلطانی، سیدعلی چکیده انگلیسی مقالات [دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، 1387، صفحه 231-239]
 • سلطانی، سیدعلی اصغر تحلیل گفتمان سیاسی رسانه‌ها [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 65-93]
 • سلطانی، سیدعلی اصغر چکیده انگلیسی مقالات [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 259-266]
 • سلطانی، سیدعلی اصغر مواجهه مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا: فاجعه یا حادثه؟ [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 55-82]
 • سلطانی، سیدعلی‌اصغر جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌گذاری فراگیری زبان‌های خارجی: چالش‌های امروز و برنامه‌ریزی‌های آینده [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 151-174]
 • سلطانی، سید علی اصغر چکیده مقالات به زبان انگلیسی [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 1-12]
 • سلطانی، على‏ اصغر خلاصه مقالات به زبان انگلیسى [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 1-7]
 • سلطانی، مصطفی درآمدی بر الهیات سیاسی تمدنی در اندیشه‌ی مالک بن‌نبی [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 101-125]
 • سلطان محمدی، ابوالفضل مباحث سیاسى در آثار علامه مجلسى [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 224-242]
 • سلطان محمدی، ابوالفضل نمایه حدیثى سیره سیاسى امام على علیه ‏السلام [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 211-240]
 • سلطانمحمدى، ابوالفضل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسى [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 105-120]
 • سلطان محمدى، ابوالفضل جنگ و صلح در احادیث [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 75-110]
 • سلطانى، سیدعلى‌اصغر چکیده مقالات به زبان انگلیسى [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 1-10]
 • سلطانى، سید على‌اصغر چکیده مقالات به زبان انگلیسى [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 1-10]
 • سلطانى، سید على‌اصغر چکیده مقالات به زبان انگلیسی [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 372-388]
 • سلطانى، على‏ اصغر خلاصه مقالات به زبان انگلیسى [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 381-390]
 • سلطانى، على اصغر خلاصه مقالات به زبان انگلیسى [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 1-11]
 • سلطانى، على اصغر خلاصه مقالات به زبان انگلیسى [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 1-5]
 • سلطانى، مصطفى ولایت فقیه از دیدگاه ابن فهد حلى [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 159-173]
 • سلمان، محمد اندیشه سیاسی ابن رشد [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 239-268]
 • سلیمانی، رضا آشفتگی معنایی تروریسم [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 181-198]
 • سلیمانی، عباس بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 65 - بهار 93، 1393، صفحه 33-54]
 • سلیمانى امیرى، عسکرى تقابل حکومت اسلامى و حکومت سکولار [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 127-144]
 • سهرابی، خدارحم نقش ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران در امنیت انرژی اتحادیه اروپا [دوره 16، شماره 61 - بهار 92، 1392، صفحه 145-173]
 • سوری، محمود ردّ نظریه‌ی "سلطنت مشروعه"؛ میرزای قمی و حاکمیت سیاسی در عصر غیبت [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 103-120]

ش

 • شایق، محمدرضا اثبات ولایت مطلقه فقیه از طریق برهان خلف و مستقیم [دوره 18، شماره 70 - تابستان 94، 1395، صفحه 95-114]
 • شاکری، سیدرضا درآمدی بر شناخت اندیشه سیاسی جدید [دوره 10، شماره سی و هفت - بهار 86، 1386، صفحه 125-140]
 • شاکرنژاد، احمد بازنمایی دال‌های کنش سیاسی در معنویت انقلابی؛ بررسی موردی مطالعات معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 57-78]
 • شجاعی، هادی نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسلام [دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، 1392، صفحه 157-183]
 • شجاعی، هادی مدارای سیاسی در چارچوب‌های کلان فلسفه سیاسی اسلامی [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 29-52]
 • شجاعی، هادی تبیین اصل همکاری همبسته و هدفمند در سیاست خارجی دولت اسلامی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 7-30]
 • شیخ حسینی، مختار قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآن‌ الکریم آیت الله آصفی [دوره 17، شماره 67 - پاییز 93، 1393، صفحه 7-27]
 • شیخ حسینی، مختار محرومیت‌های سیاسی- اجتماعی؛ بستر جامعه‌شناختی افراط‌گرایی معاصر [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 133-156]
 • شیخ حسینی، مختار بحران هویت؛ بستر فکری افراط‌گرایی (سلفیه‌ی جهادی) معاصر [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 151-171]
 • شیخ‌سرایی، نجف خشونت نمادین در فرا‌روایت غربی بنیادگرایی اسلامی [دوره 18، شماره 72- زمستان 94، 1395، صفحه 23-42]
 • شیرخانی، علی زندگى و گزیده اندیشه سیاسى آیت ‏الله طالقانى [دوره 1، سال اول - شماره دوم - پاییز 77، 1377، صفحه 208-241]
 • شیرخانی، علی نظام شورایى از منظر آیه ‏اللّه‏ طالقانى [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 221-242]
 • شیرخانی، علی نصیحت در فقه سیاسی شیعه [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 83-106]
 • شیرخانى، على دعوت، جنگ و صلح در قرآن [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 183-194]
 • شریعتی، روح الله قاعده عدم ولایت و حقوق مردم [دوره 17، شماره 68 - زمستان 93، 1393، صفحه 7-26]
 • شریعتی، روح الله استقلال سیاسی زنان در مشارکت سیاسی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 77-98]
 • شریعتمدار، آیة‌الله سیدنورالدین ثبات یا تغیّر اصول اخلاقى و سیاسى [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 87-104]
 • شریعتمدار، سیدمحمدرضا جایگاه مردم در سیاست [دوره 2، سال دوم - شماره هفتم - زمستان 78، 1378، صفحه 2-5]
 • شریعتمدار، سیدمحمدرضا جایگاه نهج البلاغه در اندیشه سیاسى اسلام (از آرمان تا واقعیت) [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 241-256]
 • شریعتمدار، سیدمحمدرضا ثبات یا تغیّر اصول اخلاقى و سیاسى [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 87-104]
 • شریعتمدار، سید محمد رضا زمینه ‏هاى پیدایش مباحث عقلى در قلمرو سیاست [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 72-94]
 • شریعتمدار، ُسید محمد رضا وجوه سیاسى آزادى در کلام معتزله [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 164-205]
 • شریعتمدار جزایری، آیت ا... امنیت در فقه سیاسى شیعه [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 5-31]
 • شریعتمدار جزایری، آیت الله سیدنورالدین عدالت در اندیشه سیاسى امام على علیه ‏السلام [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 16-44]
 • شریعتمدار جزائری، آیۀ الله سید نورالدین فقه روابط بین الملل [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 19-36]
 • شریعتمدار جزائری، سیدنورالدین مبانى آزادى در کلام و فقه شیعه [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 46-74]
 • شریعتمدار جزائری، سیدنورالدین آزادی و عدالت در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 121-147]
 • شریعتمدار جزائرى، آیة اللّه‏ سیدنورالدین کارآیى فقه سیاسى [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 17-30]
 • شریعتمدار جزائرى، آیة الله سید نورالدین امنیت در اسلام [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 7-50]
 • شریعتى، روح الله حقوق اقلیت‌ها در حکومت نبوى [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 123-138]
 • شریعتى، روح‌الله گفتمان امنیتى پیامبر اعظم صلی الله و علیه وآله [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 81-106]
 • شرف الدین، سید حسین دیپلماسی فرهنگی امریکا و فرانسه [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 349-356]
 • شفایی، امان الله نقش امام موسی صدر و آیت الله سیستانی در انسجام سیاسی جامعه چند فرهنگی لبنان و عراق [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 61-82]
 • شفایی، امان الله مساله‌ی «مشروعیت» در اندیشه و کارنامه‌ی اسلام‌گرایانِ پیرو ولایت فقیه در افغانستان [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 101-124]
 • شفیعی، محمود قرآن و فرهنگ سیاسی مطلوب و نامطلوب [دوره 16، شماره 61 - بهار 92، 1392، صفحه 7-37]
 • شفیعی، محمود مبانى کلامى آزادى سیاسى در اندیشه هاى شیعه و معتزله با تأکید بر اندیشه‏ هاى امام خمینى و قاضى عبد الجبار [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 90-129]
 • شفیعی، محمود جایگاه دنیا در جهان بینى امام على علیه ‏السلام [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 126-149]
 • شفیعی، محمود رسالة فی العمل مع السلطان [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 255-272]
 • شفیعی، محمود مسئولیت های دولت مردم سالار درباره مشارکت سیاسی مردم از منظر قرآن [دوره 17، شماره 66 - تابستان 93، 1393، صفحه 7-34]
 • شفیعی، محمود عدالت سیاسی از منظر قرآن و روایات: تأملی در برابری سیاسی [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 53-84]
 • شفیعی، محمود گفتمان مصلحت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 33-58]
 • شکوری، ابوالفضل ملاک کرامت‏مندی انسان در اندیشه سیاسی کانت و علامه جعفری در قالب سه نظریه انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 91-118]
 • شکوهی، ابوالفضل زندگى و اندیشه سیاسى جلال الدین دوانى [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 235-248]
 • شکوهی، ابوالفضل نگاهى دیگر به فلسفه سیاسى سید جعفر کشفى [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 267-292]
 • شکوهى، ابوالفضل تاریخ اندیشه یا عمل سیاسى [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 240-244]
 • شکوهى، ابوالفضل نقد و تکمله‌اى بر «فى مصادر التراث السیاسى الاسلامى» [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 223-257]
 • شکوهى، ابوالفضل فهرست موضوعات سیاسى در تفاسیر قرآن کریم [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 349-360]
 • شهیدى، محمود بررسى تطبیقى رفتار سیاسى ملیون جبهه ملى ونهضت آزادى [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 171-186]

ص

 • صادقی، زهرا »فرهنگ پیشرو« در کالبد سیاست و شهر [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 147-168]
 • صادقیان، مرضیه مشروطه، حقوق ملت و نقش آیت الله نایینی در توسعه‌ی مفهوم "حق" [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 147-168]
 • صانع‌پور، مریم اومانیسم و حق‌گرایى [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 7-28]
 • صدرا، علی رضا ارکان علم مدنى در دیدگاه فارابى [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 18-48]
 • صدرا، علیرضا علم مدنى در دیدگاه فارابى [دوره 2، سال دوم - شماره هفتم - زمستان 78، 1378، صفحه 22-75]
 • صدرا، علیرضا سنت ـ مکتبِ سیاسى اسلامى ایران [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 321-345]
 • صدرا، علیرضا فلسفه فقه سیاسى از دیدگاه فلاسفه اسلامى [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 36-58]
 • صدرا، علیرضا ویژگى ‏هاى فقه سیاسى شیعه [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 39-54]
 • صدرا، علیرضا روش‌شناسى فارابى در علم مدنى [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 97-133]
 • صدرا، علیرضا چشم انداز علم سیاسى اسلامى و ایرانى نوین [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 7-37]
 • صدرا، علیرضا ولایت فقیه در حکمت سیاسى [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 127-148]
 • صدرا، علیرضا تعامل اخلاق و سیاست [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 13-26]
 • صدرا، علیرضا راهبردهای اخلاق سیاسی در اسلام [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 141-158]
 • صدرا، محمد سیدجمال، سلفی‌گرایی و نواندیشی غربگرایانه: نگاهی آسیب‌شناسانه [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 113-128]
 • صدری ارحامی، محمد ارزیابی قابلیت اجرای نظریۀ «مسئولیت حمایت» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبنای فقهی «تألیف قلوب» [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 167-190]
 • صدرحسینى، سیدعلیرضا مبانى مشروعیت ولایت فقیه [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 45-61]
 • صدیق تقی‌زاده، صدیقه ضرورت و الزامات نظام‌وارگی در رویکرد فقه حکومتی [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 75-100]

ض

 • ضابط‏پور کاری، غلامرضا نقش انقلاب اسلامی ایران در تغییر هندسه جهانی قدرت با تأکید بر ظرفیت‏های راهبردی آن [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 59-84]
 • ضابط پور، غلامرضا تأملی در «اسلام و دموکراسی مشورتی» [دوره 10، شماره سی و هفت - بهار 86، 1386، صفحه 189-201]
 • ضابط پور، غلامرضا نقد و معرفی کتاب «هرمنوتیک و سیاست» [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 205-214]
 • ضیائی فر، سعید بررسی فقهی شاخص‌های بغی و براندازی [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 26-42]
 • ضیائی‌فر، سعید بهره‌گیری از شئون معصوم در استنباط مسائل فقه سیاسی [دوره 17، شماره 66 - تابستان 93، 1393، صفحه 113-126]

ط

 • طالبی دارابی، ابراهیم نگاهی به دیدگاههای سیاسی امام خمینی(ره) (در دوره اقامت در فرانسه) [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 173-199]
 • طاهرخانی، فاطمه تحلیل بافت مشروعیتی گفتمان جنگ تحمیلی [دوره 18، شماره 72- زمستان 94، 1395، صفحه 69-96]
 • طباطبایی، سید عباس ماهیت و گونه‌شناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد براساس متون اسلامی و قوانین بین‌الملل [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 55-76]
 • طباطبایی‎فر، سیدمحسن اجتهاد پویا؛ رویکرد حوزه انقلابی [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 73-100]
 • طباطبایی لطفی، سیدعبدالمجید تحلیل کنش‌های کلامی وصیت‌نامه‌ی امام‌خمینی براساس مدل سرل و آستین [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 53-78]
 • طباطبایی لطفی، سید عبدالمجید جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌گذاری فراگیری زبان‌های خارجی: چالش‌های امروز و برنامه‌ریزی‌های آینده [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 151-174]
 • طباطبائى‌فر، سیدمحسن انسان‌شناسى فلسفه سیاسى قدیم [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 271-288]
 • طباطبایى‌فر، سیدمحسن فقها و حکومت‌هاى جور [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 85-96]
 • طباطبایى‌فر، سیدمحسن جواهر الاخلاق [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 187-202]
 • طبرسا، نقى بررسى پدیده اینترنت در منطقه خلیج فارس [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 252-274]
 • طبرى، نقى نقش انقلاب اسلامى ایران در شکل‌گیرى واستمرار شوراى همکارى خلیج فارس [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 91-104]
 • طوسی، سیدخلیل الرحمن ملاصدرا شیرازی و مارتین هایدگر تحلیلی انسان شناسانه در فلسفه سیاسی [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 23-51]

ع

 • عابدی، محمد امکان‏سنجی حل و فصل اختلاف‏ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 129-150]
 • عابدى رنانى، على رویکرد انتقادى مکینتایر به مبانى لیبرالیسم [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 213-240]
 • عارف، نصر محمد میراث سیاسى مسلمانان(3) کتاب‌شناسى میراث سیاسى در چهار سده نخست هجرى [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 301-326]
 • عارف، نصر محمد میراث سیاسى مسلمانان(5) کتاب‌شناسى میراث سیاسى سده‌هاى هشتم و نهم هجرى [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 289-213]
 • عارفی، محمد اکرم مبانی مذهبی و قومی طالبان [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 191-212]
 • عارفی، محممد اکرم پاکستان بى‏ ثباتى سیاسى و کودتاى نظامى 12 اکتبر 1999 ژنرال مشرف [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 317-338]
 • عامری، زهرا نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 7-32]
 • عامری، زهرا مبانی نظارت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 65 - بهار 93، 1393، صفحه 7-32]
 • عامری، زهرا اعتدال‌گرایی سیاسی در پرتو اندیشه علوی [دوره 18، شماره 71- پاییز94، 1395، صفحه 127-144]
 • عامری، زهرا همه‌پرسی تقنینی؛ تجلی مردم‌سالاری در عرصه‌ی قانون‌گذاری [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 7-38]
 • عباسی، مهدی نیروهای پیشران در وضعیت آینده‌ی شیعیان اندونزی [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 7-34]
 • عباسی، مهناز گفتمان‌های خدا – خلیفگی و خدا- پادشاهی در نصیحة الملوک امام محمد غزالی [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 107-132]
 • عباس پور، ابراهیم روش شناسی بنیادین نظریه خلافت ابن خلدون [دوره 18، شماره 69 - بهار94، 1394، صفحه 87-117]
 • عباسی فیروزجاه، میثم اندیشه‌ی سیاسی ابن‌طفیل [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 39-60]
 • عبدالله‌خانى، على عدالت وامنیت [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 121-132]
 • عبداله، عبدالمطلب تأثیر مؤلفه‌های مذهبی بر رفتار رأی‏دهی و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 31-54]
 • عبداله نسب، محمدرضا خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشه‌ی آیت الله خامنه‌ای [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 126-150]
 • عبدی پور فرد، حسن سنخ‌شناسی خلافت‌اندیشی اسلام معاصر: بررسی تطبیقی آرای رشید رضا، حسن البنا و علی عبدالرازق [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 169-194]
 • عبدخدایی، بشری آسیب‌شناسی عرصه‌های تزاحم در مسائل فقه سیاسی [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 61-82]
 • عبدخدایی، مجتبی واکاوی تأثیر تمدن بر سیاست خارجی [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 59-84]
 • عربیان، حسین تحلیل ناکامی قرائت حزب عدالت و توسعه در الگو شدن برای جهان اسلام [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 133-152]
 • عرب‌صالحی، محمد نقد مبانی و ادلّه قرآنی «نظریه دولت» محمد احمد خلف‌الله [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 93-116]
 • عرفان، امیر محسن سبک‌شناسی مواجهه‌ی امام علی(ع) با گسست‌های فعال اجتماعی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 119-142]
 • عروتی موفق، اکبر مسئولیت جمعی از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 24-50]
 • عزیزی، طاهره گزیده‌ای از مباحث سیاسی در کلیله و دمنه [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 287-306]
 • عزیزخانی، احمد روند شکل‌گیری هویت «یافته» و هویت «برساخته» در سلفیه و اسلام سیاسی [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 35-60]
 • عسکری صدر، اکبر علل شکست اخوان ‌المسلمین مصر پس از سرنگونی مبارک [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 99-126]
 • عیسی نیا، رضا دولت بزرگ اسلامی؛ امکان یا امتناع؟ با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 93-110]
 • عیسی نیا، زضا فقها و مسأله امنیت ملى [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 198-213]
 • عصاریان‌نژاد، حسین رهیافت‌هاى جدید امنیتى و امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 347-360]
 • عصاره، عبدالله نسبت میان حاکمیت الهی و حق حاکمیت انسان در پذیرش یا عدم‌پذیرش اراده‌ی تشریعی خداوند [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 35-56]
 • عطارزاده، مجتبی تحرک و پویایی در ایدة نظام سیاسی و اندیشه صدرایی [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 85-104]
 • علی‌اکبریان، حسنعلی ضابطه‌ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 33-56]
 • علی حسینی، علی »فرهنگ پیشرو« در کالبد سیاست و شهر [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 147-168]
 • علی حسینی، علی تحلیل ناکامی قرائت حزب عدالت و توسعه در الگو شدن برای جهان اسلام [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 133-152]
 • علی حسینی، علی کارکرد رهیافت انسان‌شناسی در فهم اندیشه‌ی سیاسی متفکران مسلمان؛ مورد مطالعاتی: شیخ شهاب‌الدین سهروردی [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 119-142]
 • علی حسینی، علی بنیادهای صهیونیسم و ناامنی هستی‌شناختی اسرائیل [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 75-100]
 • علیخانى، على ‏اکبر آزادى انسان از دیدگاه قرآن [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 123-140]
 • علی زاده سالطه، عزیز انسان شناسی صدرا و تأثیر آن در اثبات مسئله ولایت [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 139-157]
 • علیزاده موسوی، سیدمهدی تأثیر نظام سیاسی و ساخت قدرت در عربستان سعودی بر فاجعه منا [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 33-54]
 • علیزاده موسوی، سید مهدی بررسی تأثیرات سلفی‌گری تکفیری بر بیداری اسلامی [دوره 17، شماره 65 - بهار 93، 1393، صفحه 75-90]
 • علیزاده موسوی، سید مهدی ارزیابی وضعیت سلفیه بر اساس مکعب بحران [دوره 17، شماره 68 - زمستان 93، 1393، صفحه 133-150]
 • علمی، محمد جعفر بررسی و نقد نظریه فضل الرحمان در بازسازی اجتهاد در دین [دوره 10، شماره سی و هفت - بهار 86، 1386، صفحه 71-124]
 • علینی، محمد مبانی دینی سرمایه اجتماعی و نسبت آن با حکمرانی خوب [دوره 17، شماره 67 - پاییز 93، 1393، صفحه 133-166]
 • على‌حسینى، على نبوت، شریعت و قانون [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 53-76]

غ

 • غرایاق زندی، داود دورنمای رابطه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: سناریوهای محتمل [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 101-128]
 • غرسبان روزبهانی، مرتضی کارویژه‌های اراده ملی در مواجهه با بحران‌های پیش‌ِروی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 127-146]
 • غفاری، غلامرضا مبانی دینی سرمایه اجتماعی و نسبت آن با حکمرانی خوب [دوره 17، شماره 67 - پاییز 93، 1393، صفحه 133-166]
 • غفاری‏زاده، مهرشاد جنگ یمن و القاعده‌‎ شبه‏جزیره (2015-2016) [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 129-149]
 • غفاری فر، حسن سلسه صلح های تحمیلی برای حذف تدریجی هویت فلسطینی 2007-1978 [دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، 1387، صفحه 183-212]
 • غفاری هشجین، زاهد زمینه‌ها و بایسته‌های تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر تمدن‌گرایان [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 123-150]
 • غلامی، نجفعلی بررسی فقهی وظایف حکومت اسلامی درباره عبادات [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 159-175]

ف

 • فارابی، ابونصر آشنایى با میراث کتاب الملّة [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 293-316]
 • فارابی، ابونصر محمد کتاب الملّه [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 291-307]
 • فاضلی، قادر سیاست و دیانت در دیوان اقبال [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 269-286]
 • فاضلی نیا، نفیسه علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی (با تأکید بر عنصر ژئوپلیتیک شیعه) [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 111-124]
 • فاضل‌هرندى، آیة‌الله‌محى‌الدین تقیه سیاسى [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 97-110]
 • فاضلى، قادر راه و رسم فرمانروایى در اندیشه نظامى گنجوى [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 283-300]
 • فاضلى، قادر آموزه‏هاى سیاسى قرآن در اشعار اقبال [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 271-294]
 • فخلعی، محمدتقی آسیب‌شناسی عرصه‌های تزاحم در مسائل فقه سیاسی [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 61-82]
 • فراتی، عبدالوهاب مفهوم حکومت اسلامى و جمهورى اسلامى از دیدگاه امام خمینى(ره) [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 221-243]
 • فراتی، عبدالوهاب رابطه عالمان دینی و نظام اسلامی؛ نظریه ها و الگوها [دوره 17، شماره 67 - پاییز 93، 1393، صفحه 45-74]
 • فراتی، عبدالوهاب نسبت ولی فقیه و مرجعیت دینی (نقد و بررسی الگوها و نظریه‏های کلاسیک و جدید) [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 61-90]
 • فراتی، عبدالوهاب ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 99-127]
 • فراتی، عبدالوهاب اقتدار مدنی روحانیت و چالش‏های نوین آن [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 49-72]
 • فراتى، عبدالوهاب دین و دولت در اندیشه هابز، لاک و کانت [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 165-194]
 • فراتى، عبدالوهاب نظریه سیاست خارجى در دولت نبوى [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 111-121]
 • فیرحی، داود مفهوم مشارکت سیــاســى [دوره 1، سال اول - شماره اول - تابستان 77، 1377، صفحه 38-69]
 • فیرحی، داود مبانى آزادى و «حزب» مبانى آزادى و «حزب» در مذهب شیعه [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 133-149]
 • فیرحی، داود فقه سیاسى اهل سنّت [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 72-117]
 • فیرحی، داود امام خمینى(ره) اجتهاد انقلابى و انقلاب در اجتهاد [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 2-5]
 • فیرحی، داود امام خمینى؛ گفتمان تجدّد اسلامى [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 2-12]
 • فیرحی، داود ارزش فلسفه سیاسى سنتى در تفکر اسلامى [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 2-4]
 • فیرحی، داود مشکلات نظرى طرح آزادى در اندیشه اسلامى [دوره 2، سال دوم - شماره هفتم - زمستان 78، 1378، صفحه 76-90]
 • فیرحی، داود رسانه ‏ها و تحول فرهنگ سیاسى در خاورمیانه [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 49-72]
 • فیرحی، داود دوچهره تمدن غرب [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 264-272]
 • فیرحی، داود چشم ‏انداز زندگى شورایى [دوره 1، سال اول - شماره دوم - پاییز 77، 1377، صفحه 2-5]
 • فیرحی، داود مسأله آزادى [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 2-5]
 • فیرحی، داوود علل شکست اخوان ‌المسلمین مصر پس از سرنگونی مبارک [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 99-126]
 • فیرحى، داود نظام سیاسى و دولت در اسلام(1) (سیماى عمومى نظام سیاسى و دولت در اسلام) [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 139-164]
 • فیرحى، داود نظام سیاسى و دولت در اسلام(2 ) «نظام سیاسى اهل سنت» [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 141-168]
 • فیرحى، داود روش‌شناسى اندیشه سیاسى در فلسفه غربِ تمدّن اسلامى [دوره 5، سال پنجم - شماره هجدهم - تابستان 81، 1381، صفحه 67-95]
 • فیرحى، داود روش‌شناسى اندیشه سیاسى در فلسفه غربِ تمدّن اسلامى [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 67-95]
 • فرخی پور، سجاد نسبت سیاست رسانه‎ای با سیاست خارجی مطالعه موردی: بررسی مقابله‎ای روزنامه‎های انگلیسی زبان ایران و آمریکا [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 153-178]
 • فریدونی، براتعلی فلسفه سیاسى اخوان الصفا [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 160-188]
 • فرهادی، زینب جنگ یمن و القاعده‌‎ شبه‏جزیره (2015-2016) [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 129-149]
 • فصیحی، امان الله روشن فکران دینی و عرفی شدن در سپهر دین [دوره 10، شماره سی و هفت - بهار 86، 1386، صفحه 11-44]
 • فصیحی، امان الله نیاز جامعه مدرن به دین؛ با تأکید بر حقوق و اخلاق [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 173-204]
 • فصیحى، امان الله عقلانیت دینى و سکولار [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 261-284]
 • فضل الله، سید محمد حسین آزادى و دموکراسى (قرائتى اسلامى) [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 108-132]
 • فلاح، محمود جایگاه نظام سیاسی در نگرش های فلسفی به زبان: نشانگی، تصویری و کاربردی [دوره 17، شماره 67 - پاییز 93، 1393، صفحه 75-108]
 • فلاح، محمود ساخت فقه اجتهادی شیعه و مساله‌ی قدرت با تاکید بر مکتب فقهی بغداد و حلّه [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 79-100]
 • فلاح زاده، سید حسین علل مهار گریختگی قدرت سیاسی و سازوکارهای کنترل آن از دیدگاه امام عل(ع) [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 143-160]
 • فنائی اشکوری، محمد پیشگامان حوزه علمیه شیعه در مواجهه با فلسفه غرب [دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، 1387، صفحه 155-182]
 • فورلانگ، پاول پوست نه پوستین: هستی شناسی و معرفت شناسی در علوم سیاسی [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 31-63]

ق

 • قادری، سیدعلی عدالت در منظومه اندیشه‌ای امام خمینی [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 7-30]
 • قاسمی، فرج الله جهانی شدن و اصلاح‌طلبی [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 63-76]
 • قاسمی، مهدی زندگی و اندیشه فقهی-سیاسی علامه شیخ یوسف بحرانی [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 213-242]
 • قاسمی، مهدی منشــأ مشروعیت حکومت اسلامی [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 244-259]
 • قاضى‌زاده، کاظم جنگ و صلح از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 51-74]
 • قبولی، محمدتقی آسیب‌شناسی عرصه‌های تزاحم در مسائل فقه سیاسی [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 61-82]
 • قدردانی، سید محمدرضا نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب (مطالعه موردی: شوراهای اجتماعی محلات مشهد) [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 143-164]
 • قربانی، قدرت الله نهضت عاشورا و عقلانیت دینی و سیاسی ما [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 31-60]
 • قزلسفلی، محمدتقی صلح پایدار در جهان متکثر [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 89-107]
 • قزلسفلی، محمدتقی عقل جهانداری در اندیشه‌ی ایرانشهری؛ مقایسه‌ی "نامه‌ی تنسر" و "سیاست‌نامه‌ی خواجه‌نظام‌الملک" [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 121-146]
 • قنبری، آیت یادداشتى درباره هرمنوتیک و انواع آن [دوره 1، سال اول - شماره دوم - پاییز 77، 1377، صفحه 184-207]
 • قنبری، آیت جایگاه طبقات پایین اجتماع در اندیشه امام خمینى(ره) [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 381-405]
 • قنبری، آیت ایران و موج اوّل مدرنیته [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 115-143]
 • قنبرى، آیت منابع قدرت روحانیت شیعه در یران [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 267-282]

ک

 • کاشانی، سیدوحید انقلاب اسلامی در پژوهش‌های جامعه دانشگاهی کشور ترکیه [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 77-106]
 • کاظمی زمهریر، مهدی روند ساخت انسجام ملی در ایران: رویکرد تاریخی ـ جامعه‌شناختی [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 165-184]
 • کالِن، ابراهیم اندیشه‌هاى سیاسى، فلسفى و دینى سیدجمال [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 212-221]
 • کیانی، داود اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 143-168]
 • کچویان، حسین حق محورى تجدد و تکلیف مدارى سنت [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 17-27]
 • کچویان، حسین علم، اخلاق، سیاست [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 237-246]
 • کچویان، حسین تطور نظریه‌هاى هویت در غرب : از تجدد تا مابعد تجدد [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 51-84]
 • کچویان، حسین سکولاریزم و حکومت دینى : بررسى انتقادى یک نظریه [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 27-74]
 • کیخا، عصمت مباحث سیاسى در کشف المحجّه سید بن طاووس [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 203-229]
 • کیخا، عصمت افکار سیاسی آقا سید احمد رضوی مشهور به ادیب پیشاوری [دوره 10، شماره سی و هفت - بهار 86، 1386، صفحه 171-188]
 • کیخا، نجمه مفهوم وسازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 163-185]
 • کیخا، نجمه عدالت خواهى در نهضت مشروطیت [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 99-112]
 • کیخا، نجمه دائرة المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامى [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 259-268]
 • کیخا، نجمه اخلاق سیاسی و کارآمدی نظام سیاسی [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 125-142]
 • کرد فیروزجایی، یارعلی نسبت حکمت و شهروندان مدینه فاضله از دیدگاه افلاطون و فارابی [دوره 16، شماره 61 - بهار 92، 1392، صفحه 91-105]
 • کریمی، غلامرضا جمهوری اسلامی ایران و سازمان-های بین المللی [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 125-150]
 • کریمی، محمدکاظم جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 7-34]
 • کریمی، مهدی عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 101-124]
 • کرمی پور، الله کرم رابطه میان «خود» و «دیگرى» (نیم نگاهى به معرفت ‏شناسى گفت و گو) [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 278-288]
 • کرمی‌نژاد، عبدالواحد مقایسه‌ی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشه‌ی امام خمینی و سید احمد خوانساری [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 127-152]
 • کرمى، محمدتقى معنا کاوىِ نقد عقل عربى در اندیشه جابرى [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 231-253]
 • کرهرودى، حسین انتفاضه فلسطین مولود اصول گرایى اسلامى معاصر [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 295-306]
 • کشتگر، امیر ارزیابی قابلیت اجرای نظریۀ «مسئولیت حمایت» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبنای فقهی «تألیف قلوب» [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 167-190]
 • کمالی، یحیی روش‌شناسی نظریه مبنایی و کاربرد آن در علوم سیاسی [دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، 1392، صفحه 103-132]
 • کمالی اردکانی، علی اکبر معرفی و نقد کتاب «اسلام و خشونت در عصر مدرن» [دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، 1387، صفحه 213-222]
 • کمالی گوکی، محمد ملاک کرامت‏مندی انسان در اندیشه سیاسی کانت و علامه جعفری در قالب سه نظریه انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 91-118]
 • کین، جان محدودیتهاى سکولاریسم [دوره 2، سال دوم - شماره هفتم - زمستان 78، 1378، صفحه 148-163]
 • کنعانى، طاهره «جغرافیاى سیاسى جهان اسلام» [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 335-340]
 • کهرازه، یاسر برندینگ ملی دین و جمهوری اسلامی ایران؛ گفتمان اعتماد به نفس داخلی و مدیریت شهرت بین‏المللی [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 103-132]
 • کیوان حسینی، سید اصغر جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 65-87]
 • کوشکی، محمدصادق جهان‏بینی جغرافیایی سلفیت جهادی و آینده‌ی ژئوپولیتیک غرب آسیا؛ با تاکید بر تحولات عراق و سوریه [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 35-62]

گ

 • گوهرى مقدم، ابوذر تصمیم‌گیرى در سیاست خارجى ایران رهیافتى تجربى [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 29-44]

ل

 • لاریجانی، علی سنجش سازگاری «عدالت اجتماعی» و «توسعه» [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 7-34]
 • لارى، سیدعبدالحسین معرّفى و گزیده‏اى از رساله «آیات الظالمین» [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 295-308]
 • لک ‏زایى، شریف سازوکارهاى آزادى سیاسى در اندیشه آیه ‏اللّه‏ بهشتى [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 159-179]
 • لک ‏زایى، شریف گزارشى از گروه فقه سیاسى پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 293-294]
 • لک‏زایى، نجف اندیشه‏ هاى سیاسى در اسلام و ایران [دوره 3، سال سوم - شماره دهم - پاییز 79، 1379، صفحه 219-226]
 • لکزایی، نجف نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 145-166]
 • لک زایی، رضا تاسوکی (3) [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 323-342]
 • لک زایی، رضا نقش اخلاق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 107-126]
 • لک زایی، شریف «مفهوم آزادى از دیدگاه مسلمانان» در نگاهى دیگر [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 257-263]
 • لک زایی، شریف مقام نبی و فیلسوف در اندیشه سیاسی صدرالمتألهین [دوره 18، شماره 69 - بهار94، 1394، صفحه 119-140]
 • لک زایی، نجف روضة الانوار عباسى و رابطه مجتهد و سلطان [دوره 1، سال اول - شماره اول - تابستان 77، 1377، صفحه 176-199]
 • لک زایی، نجف ثبات و تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 77-98]
 • لک زایی، نجف جایگاه سیاست در حکمت متعالیه [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 218-253]
 • لک زایی، نجف تفکر سیاسى در قرآن [دوره 2، سال دوم - شماره هفتم - زمستان 78، 1378، صفحه 91-108]
 • لک زایی، نجف سازوکارهاى تأمین امنیت ملى (از دیدگاه محقق سبزوارى) [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 101-132]
 • لک زایی، نجف دین و دانش سیاسى [دوره 3، سال سوم - شماره دهم - پاییز 79، 1379، صفحه 6-9]
 • لک زایی، نجف امام على علیه ‏السلام و نسل امروز [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 6-10]
 • لک زایی، نجف هدایت دینى و دولت هادى [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 6-9]
 • لک زایی، نجف ضرورت تأسیس رشته فقه سیاسى [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 6-10]
 • لک زایی، نجف زندگى سیاسى در اندیشه محقق سبزوارى [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 103-123]
 • لک زایی، نجف فقه سیاسى، سنت تجدید شونده [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 7-10]
 • لک زایی، نجف مقاصد قرآن [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 7-10]
 • لک زایی، نجف ضرورت تأسیس رشته فقه امنیت [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 7-12]
 • لک زایی، نجف سیاست متعالیه و دولت هادی در اندیشة صدرالمتألهین [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 53-83]
 • لک زایی، نجف آرمان شهر ملاصدرا؛ چیستی، ارکان و ویژگی ها [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 61-82]
 • لک زایی، نجف قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآن‌ الکریم آیت الله آصفی [دوره 17، شماره 67 - پاییز 93، 1393، صفحه 7-27]
 • لک زایی، نجف نظم مطلوب در اندیشه سیاسی حاج ملاهادی سبزواری و سید جعفر کشفی [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 53-74]
 • لک زایی، نجف ادلّه‌ی اعتبار شرعی اسناد بالادستی نظام اسلامی در فقه سیاسی امام خمینی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 7-26]
 • لک‌زایی، شریف بررسی تطبیقی حکومت در اندیشة سیاسی نائینی و مطهری [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 117-140]
 • لک‌زایى، رضا تاسوکى (1) [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 299-320]
 • لک‌زایى، رضا تاسوکى (2) [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 237-259]
 • لک‌زایى، شریف الگوى مشارکت سیاسى در نظریه‌هاى ولایت فقیه [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 135-160]
 • لک‌زایى، شریف آزادى در فلسفه سیاسى اسلام و آزادى در فقه و حدود آن [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 315-331]
 • لک‌زایى، شریف آزادى بیان در اسلام / آزادى و تربیت سیاسى [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 269-288]
 • لک‌زایى، شریف آزادى و حیات معقول در اندیشه آیة‌الله محمد تقى جعفرى [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 117-140]
 • لک‌زایى، شریف فکر سیاسى امام موسى صدر [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 185-220]
 • لک‌زایى، شریف مناسبات آزادى و امنیت از دیدگاه امام خمینى(ره) [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 131-152]
 • لک‌زایى، نجف طرح نامه فقه سیاسى [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 39-68]
 • لک‌زایى، نجف مبانى ولایت فقیه [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 175-201]
 • لک‌زایى، نجف سیاست اخلاقى در اندیشه صدرالمتألهین [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 27-52]
 • لک‌زایى، نجف امنیت در اسلام [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 7-50]
 • لک‌زایى، نجف ضرورت بازخوانى سیره سیاسى نبوى [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 7-10]
 • لک‌زایى، نجف اصول رهیافت امنیتى پیامبر صلی الله و علیه وآله در قرآن کریم [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 187-201]
 • لک‌زایى، نجف‌ ایران و آمریکا؛ نزاع وجودى [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 341-348]
 • لگنهاوزن، محمد بازسازى اسلامى حقوق بشر [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 130-152]

م

 • مارش، دیوید پوست نه پوستین: هستی شناسی و معرفت شناسی در علوم سیاسی [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 31-63]
 • ماندگار، محمد مهدی نهج البلاغه و مبانى خط‏مشى گذارى در حکومت [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 179-210]
 • مبلغی، عبدالمجید تبارشناسی زمینه‌های صلح‌گرایی در گفتمان‌های شیعه عهد حضور براساس کنش‌های گفتمانی مرتبط با رفتار امام علی (ع) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مبلغی، عبدالمجید تبارشناسی زمینه‌های صلح‌گرایی در گفتمان‌های شیعه عهد حضور براساس کنش‌های گفتمانی مرتبط با رفتار امام علی(ع) [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 71-92]
 • مبینی، محمدعلی کارویژه‌های اراده ملی در مواجهه با بحران‌های پیش‌ِروی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 127-146]
 • متقی، ابراهیم کارکرد نظام سلطه در روابـط بین ‏المللـى از دیدگاه امام خمینى (ره) [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 278-306]
 • متقی، ابراهیم تأثیر تحریم ‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 44-63]
 • متقی، ابراهیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 307-322]
 • متقی، ابراهیم تحول نظریات استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 343-348]
 • متقی، ابراهیم قطبی‌شدن امنیت منطقه‌ای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 51-76]
 • متقی، ابراهیم قابلیت تحلیلی نظریه‌ی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنش‌گری ایران در دو رخداد «ملی‌شدن صنعت نفت» و «برجام» [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 79-100]
 • محلاتى، محمد سروش اصل عدم ولایت [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 63-72]
 • محمدی، عبدالعلی نقد پذیری حکومت و انتقاد ورزی جامعه در نگرش دینی [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 143-172]
 • محمدی، علیرضا سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع‏نگر [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 119-144]
 • محمدیان، علی تبیین تأثیرات تحولات عراق بر اقلیم کردستان [دوره 18، شماره 72- زمستان 94، 1395، صفحه 121-140]
 • محمدیان، علی سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 99-126]
 • محمدی کیا، طیبه جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 65-87]
 • محمدی کیا، طیبه رویکرد گروه‌های جهادی نسبت به نص: مراجعه مستقیم به نص به‌مثابه روشی جهت درهم آمیختگی متن و عمل [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 157-176]
 • محمدی کیا، طیبه جایگاه صداقت در اندیشه سیاسی سهروردی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 91-112]
 • محمدی‌کیا، طیبه مفهوم نبی و جایگاه آن در فلسفه سیاسی ابن‌سینا [دوره 10، شماره سی و هفت - بهار 86، 1386، صفحه 141-170]
 • محمدنیا، مهدی امکان‎سنجی بازگشت داعش به لیبی در پرتو جنگ داخلی [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 125-148]
 • محمودیزاده دهبارزی، محمودرضا تحول معنایی مفهوم سیاست در ایران، با تأکید بر نخستین متون ایرانی [دوره 16، شماره 61 - بهار 92، 1392، صفحه 39-67]
 • مختاربند، محمود پیوستگی عدالت و اعتدال در اخلاق سیاسی اسلامی با تاکید بر سیره‌ی علوی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 25-46]
 • میراحمدی، منصور مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه [دوره 1، سال اول - شماره اول - تابستان 77، 1377، صفحه 70-88]
 • میراحمدی، منصور آزادى و ولایت در فقه سیاسى معاصر شیعه [دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، 1377، صفحه 75-107]
 • میراحمدی، منصور درآمدی بر آزادى‏ هاى سیاسى از دیدگاه امام خمینى(ره) [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 99-120]
 • میراحمدی، منصور تحلیل مفهوم آزادى سیاسى [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 71-93]
 • میراحمدی، منصور تحلیلی بر اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه [دوره 18، شماره 69 - بهار94، 1394، صفحه 35-58]
 • میراحمدی، منصور جریان‌های فکری سیاسی اسلامی عراق پس از 2003 [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 75-98]
 • میر احمدی، منصور نسبت سنت و تجدد در اندیشه سیاسی آیت الله مطهری [دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، 1392، صفحه 29-54]
 • میر احمدی، منصور مبانی فکری سیاست‌نامه‌نویسی [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 37-64]
 • میر احمدی، منصور حکومت‌داری در اندیشه سیاسی سعید نورسی و تأثیر آن بر اسلام‌گرایی معاصر ترکیه [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 125-148]
 • میر احمدی، منصور خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشه‌ی آیت الله خامنه‌ای [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 126-150]
 • میراحمدى، منصور مفهوم آزادى از دیدگاه قرآن [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 109-122]
 • میراحمدى، منصور سکولاریسم اسلامى و مبانى معرفت شناختى آن [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 145-164]
 • میراحمدى، منصور مناسبات قدرت و شریعت در سیره نبوى [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 11-32]
 • مرادی، مجید شورا؛ بین نص و تجربه تاریخی [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 199-216]
 • مرادخانی، فردین مشروطه، حقوق ملت و نقش آیت الله نایینی در توسعه‌ی مفهوم "حق" [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 147-168]
 • مرادخانی، فردین جهات مشترکه عمومیه در ‌اندیشه نائینی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 51-72]
 • مرادی رودپشتی، مجید مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 167-184]
 • مرادی طادی، محمدرضا مبانی فکری سیاست‌نامه‌نویسی [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 37-64]
 • مرادى، مجید فرهنگ اسلامى و فرهنگ صلح [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 111-130]
 • مرادى، مجید ابعاد سیاسى مفهوم امنیت در اسلام [دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، 1385، صفحه 265-298]
 • مرتضی، سید رسالة فی العمل مع السلطان [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 255-272]
 • مرتضوی، سیدضیاء اطلاق و تقیید حاکمیت سیاسی [دوره 18، شماره 71- پاییز94، 1395، صفحه 33-64]
 • مرتضوی، سیدضیاء سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوارسازی عدالت [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 123-150]
 • مرتضوی، سیدضیاء قاعده‌ی حفظ نظام و پیوند آن با حفظ نظام سیاسی؛ با تاکید بر نگاه فقهی امام‌خمینی [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 29-52]
 • مریجی، شمس الله پیشقراولان سکولاریسم در ایران [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 245-260]
 • مریجی، شمس الله بازشناسی جریان های روشن فکری در ایران [دوره 10، شماره سی و هفت - بهار 86، 1386، صفحه 45-70]
 • مریجی، شمس الله ایده روشنفکری و موضع حوزه نجف [دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، 1387، صفحه 103-122]
 • مریجی، شمس الله مبانی و عوامل تحققِ تغییرات اجتماعی در بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 79-96]
 • میرخلیلی، سید علی اصغر مفهوم‌شناسی عدالت و الزامات اجرایی‌شدن آن براساس سیره‌ی علوی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 161-182]
 • میرخلیلی، سید محمد جواد بنیادهای صهیونیسم و ناامنی هستی‌شناختی اسرائیل [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 75-100]
 • میرزایی، محمد علی درآمدی بر الهیات سیاسی تمدنی در اندیشه‌ی مالک بن‌نبی [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 101-125]
 • مرزه، محمد حسین جریان‌های فکری سیاسی اسلامی عراق پس از 2003 [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 75-98]
 • میرعرب، علی کلان‌داده و سیاست‌گذاری عمومی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 151-172]
 • میرعرب، مهرداد نیم نگاهى به مفهوم امنیت [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 133-142]
 • میرعلی، محمدعلی بررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی از حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت [دوره 16، شماره 61 - بهار 92، 1392، صفحه 107-125]
 • میرعلی، محمدعلی مساله‌ی «مشروعیت» در اندیشه و کارنامه‌ی اسلام‌گرایانِ پیرو ولایت فقیه در افغانستان [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 101-124]
 • میرعلی، محمدعلی نقد و ارزیابی نظریة ذات‌گرایی خشونت در اسلام با تاکید بر آرا اندیشمندان غیرمسلمان [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 129-150]
 • میرمدرس، سید موسی سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزة علمیه [دوره 17، شماره 65 - بهار 93، 1393، صفحه 55-74]
 • میرموسوی، سیدعلی پوست نه پوستین: هستی شناسی و معرفت شناسی در علوم سیاسی [دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، 1387، صفحه 31-63]
 • میرموسوی، سیدعلی خردگرایی و امامت انتخابی در اندیشه سیاسی معتزله [دوره 18، شماره 70 - تابستان 94، 1395، صفحه 23-54]
 • میرموسوی، سیدعلی فقر جهانی و عدالت جهان‏میهنانه [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 171-202]
 • میرموسوی، سید علی تأملى در فقه شورا و مشورت [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 243-256]
 • میرموسوی، سید علی دین و دولت در مکتب قرارداد اجتماعی [دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، 1392، صفحه 113-132]
 • میرموسوی، سید علی جایگاه و نقش اشعری در تأسیس کلام سیاسی اهل سنت [دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، 1392، صفحه 55-82]
 • مرندی، سید محمد ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 150-175]
 • مسعودنیا، حسین تحلیل نقش عوامل معنایی و هویتی در شکل‌گیری و گسترش جریان سلفی‌گری در کشور‌های سوریه و عراق [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 153-180]
 • مشایخ، جواد ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنی‌بر دیپلماسی علم: مطالعه‌ی تطبیقی حضور ایران، ترکیه، عربستان و مالزی در سازمان‌های بین‌المللی علم و فناوری [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 121-158]
 • مشکوری، حامد راهبردهای اخلاق سیاسی در اسلام [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 141-158]
 • مطهری، حمیدرضا جوان‌گرایی در حکومت امام علی(ع) [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 95-118]
 • مطهری، حمید رضا نهادینه‌سازی سیره نبوی در حکمرانی علوی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 31-50]
 • مطهرى، حمیدرضا سیره امنیتى امیر المؤمنین امام على علیه السلام [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 107-120]
 • معصومی زارع، هادی جهان‏بینی جغرافیایی سلفیت جهادی و آینده‌ی ژئوپولیتیک غرب آسیا؛ با تاکید بر تحولات عراق و سوریه [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 35-62]
 • معینی‌پور، مسعود بازخوانی مواجهه راهبردی شبکه‌‎های فارسی‌زبان با نظریه مقاومت (با تاکید بر شبکه‌های بی ‎بی ‎سی فارسی و من و تو) [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 175-200]
 • مقدسی، محمدباقر همه‌پرسی تقنینی؛ تجلی مردم‌سالاری در عرصه‌ی قانون‌گذاری [دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، 1397، صفحه 7-38]
 • مقدسی‌نیا، مهدی مواجهه مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا: فاجعه یا حادثه؟ [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 55-82]
 • مقدم دیمه، علیرضا بازخوانی مقایسه‎ای سطح تحلیل سیاست خارجی در خاورمیانه از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 35-58]
 • مقیمی، غلامحسن در آمدى برمبانى مشروعیت «حق رأى» [دوره 2، سال دوم - شماره هفتم - زمستان 78، 1378، صفحه 121-147]
 • مقیمی، غلامحسن نقش موضوع شناسی سیاسی در شیوه اجتهادی امام خمینی در مورد تولید اندیشه سیاسی و پاسخ به مسائل سیاسی [دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، 1392، صفحه 33-60]
 • مقیمی، غلام حسن درآمدی بر مفهوم جمهوری [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 158-190]
 • مقیمی، غلام حسن امام خمینى؛ ولایت فقیهان و مشارکت مردم [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 148-172]
 • مقیمی، غلام حسن پارادوکس امنیت ملى و تکثرگرایى گفت و گو با دکتر محمد رضا تاجیک [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 261-282]
 • مقیمی، غلام حسن ولایت فقیه به‌مثابه نظام سیاسی؛ طرحی برای مطالعه‌ی ولایت سیاسی [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 93-118]
 • مقیمی زنجانی، شروین زایش ایده شهروندی در ایران معاصر از منظر فلسفه سیاسی [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 51-76]
 • مقیمى، غلامحسن ولایت سیاسى در فقه شیعه (با تأکید بر دیدگاه امام خمینى قدس‏ سره) [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 136-158]
 • مقیمى، غلامحسن مبادى نظرى اندیشه سیاسى ابوریحان بیرونى [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 149-169]
 • مقیمى، غلامحسن سیاست؛ رمزگشایى از یک مفهوم پرابهام [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 112-126]
 • مکتبی، احسان دین و دولت در مکتب قرارداد اجتماعی [دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، 1392، صفحه 113-132]
 • میلاد، زکى تحولات و خط سیر اندیشه اسلامى معاصر [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 105-134]
 • میلاد، زکى تحولات و خط سیر اندیشه اسلامى معاصر قسمت سوم [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 199-210]
 • میلاد، زکى تحولات و خط سیراندیشه اسلامى معاصر [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 191-216]
 • ملاشفیعی، بتول آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، 1392، صفحه 7-34]
 • ملاشفیعی، بتول اهداف و کارکرد قدرت سیاسی مطلوب از منظر قرآن کریم [دوره 18، شماره 69 - بهار94، 1394، صفحه 7-34]
 • ملاشفیعی، بتول آسیب‌شناسی اخلاقی-سیاسی جامعه و راهکارهای دستیابی به جامعه‌ی مطلوب اسلامی بر اساس سوره احزاب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 7-23]
 • ملکی، علی نظریه انتقادی؛ الگویی برای تعامل دین و دولت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، 1396، صفحه 131-152]
 • ملکیان، مصطفى روش‏ شناسى در علوم سیاسى [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 273-292]
 • ملکیان، مصطفى روش‌شناسى در علوم سیاسى (قسمت دوم) [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 333-352]
 • ملک زاده، محمد مؤلفه‌های دینی و ملی قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68 - زمستان 93، 1393، صفحه 109-132]
 • ملک زاده، محمد تأثیر سقوط اخلاقی نظام سرمایه‌داری بر تولید و گسترش خشونت در آمریکا [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 151-178]
 • ملکوتیان، مصطفی حوزه خزر و امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 92-100]
 • ملکى، عباس تصمیم‌گیرى در سیاست خارجى ایران رهیافتى تجربى [دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، 1381، صفحه 29-44]
 • منتظر القائم، اصغر سنخ‌شناسی خلافت‌اندیشی اسلام معاصر: بررسی تطبیقی آرای رشید رضا، حسن البنا و علی عبدالرازق [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 169-194]
 • منصورنژاد، محمد امنیت ملى و آزادى سیاسى [دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، 1385، صفحه 153-170]
 • منصورنژاد، محمد ماهیتِ اندیشه سیاسی رندِ شیراز، حافظ [دوره 16، شماره 61 - بهار 92، 1392، صفحه 69-90]
 • منظور، پرویز گفتمان اسلام‌گرایان در برابر پست مدرنیته [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 187-198]
 • مهاجر، محسن فقه و رهبری در اندیشه سیاسی فارابی [دوره 1، سال اول - شماره اول - تابستان 77، 1377، صفحه 126-147]
 • مهاجرنیا، محسن فلسفه سیاسى علاّمه سید حیدر آملى [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 189-217]
 • مهاجرنیا، محسن آشنایى با میراث کتاب الملّة [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 293-316]
 • مهاجرنیا، محسن مشارکت در فلسفه سیاسى مسکویه [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 191-201]
 • مهاجرنیا، محسن رساله سیاست [دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، 1379، صفحه 243-260]
 • مهاجرنیا، محسن اندیشه سیاسى مسکویه [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 45-70]
 • مهاجرنیا، محسن اخلاق سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 18، شماره 70 - تابستان 94، 1395، صفحه 55-94]
 • مهاجرنیا، محسن نقش انقلاب اسلامی در ارتقای عدالت بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 31-52]
 • مهاجرنیا، محسن تلاقی سه دانش سیاسی اسلامی و تحول نظریه ولایت فقیه [دوره 21، شماره 82 - تابستان 97، 1397، صفحه 31-50]
 • مهدی، محسن کتاب الملّه [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 291-307]
 • مهدیار، میثم از هنجار فرهنگی تا قانون (نزاع جریان‌های سیاسی بر سر مبانی هنجاری و جایگاه قانون در دوران مشروطه) [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 85-118]
 • مهدوى زادگان، داود شیوه رهبرى امام خمینى و سیادت وبرى [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 147-184]
 • مهدوى‌زادگان، داود بحران سکولاریسم در جهان اسلام [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 195-220]
 • مهرابی، راضیه ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنی‌بر دیپلماسی علم: مطالعه‌ی تطبیقی حضور ایران، ترکیه، عربستان و مالزی در سازمان‌های بین‌المللی علم و فناوری [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 121-158]
 • مهرابی کوشکی، راضیه بسط الگوی منطقه‌گرایی دانش‌بنیان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار هنجاری و الزامات نهادی و اجتماعی [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 31-54]
 • موتن، عبدالرشید روش شناسى اسلامى در علم سیاست [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 229-249]
 • موثقی، سید احمد پروژه الجابرى در نقد تفکر عربى معاصر [دوره 2، سال دوم - شماره هفتم - زمستان 78، 1378، صفحه 109-120]
 • موثقی(مترجم)، سیداحمد دو رهیافت متفاوت در جریان بازگشت به اسلام در جهان عرب [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 267-290]
 • موریس، جیمز دابلیو فیلسوف ـ پیامبر در فلسفه سیاسى ابن سینا [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 95-135]
 • موسوی، سیدیحیی نقد و ارزیابی نظریة ذات‌گرایی خشونت در اسلام با تاکید بر آرا اندیشمندان غیرمسلمان [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 129-150]
 • موسوی، سیدرحیم بررسی شکل‌گیری حرکت سلفیه علمیِ مصر در دهه هفتاد میلادی [دوره 18، شماره 69 - بهار94، 1394، صفحه 141-159]
 • موسوی، سید غلامرضا نگرش سیستمی و مسئله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ظرفیت‎‌های نهاد ولایت [دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، 1392، صفحه 7-28]
 • موسوی، سید محمد علی تحلیل سازه‏انگارانه مبانی هویتی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 151-171]
 • موسویان، سیدمحمدرضا حکومت و انواع آن در اندیشه سیاسى شیخ طوسى [دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، 1379، صفحه 289-311]
 • موسویان، سیدمحمدرضا کارویژه ‏هاى حکومت ‏دراندیشه سیاسى شیخ طوسى [دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 245-266]
 • موسویان، سیدمحمدرضا اندیشه سیاسى شهید اوّل [دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، 1380، صفحه 87-104]
 • موسویان، سید محمد رضا شهید ثانی و زندگی در دولت جائر [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 49-71]

ن

 • ناصحی، محمد آسیب‌شناسی اخلاقی-سیاسی جامعه و راهکارهای دستیابی به جامعه‌ی مطلوب اسلامی بر اساس سوره احزاب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 7-23]
 • ناصرخاکی، حسن زمینه‌ها و بایسته‌های تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر تمدن‌گرایان [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 123-150]
 • نامدار، حسن آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، 1392، صفحه 7-34]
 • ناوشکی، حسین عوامل قدرت‏یابی داعش در عراق [دوره 18، شماره 72- زمستان 94، 1395، صفحه 43-67]
 • نباتیان، محمداسماعیل دین و عرفى شدن در ایران معاصر [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 97-126]
 • نباتیان، محمد اسماعیل سیاست در «موسوعه امام على علیه ‏السلام» [دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، 1380، صفحه 245-251]
 • نباتیان، محمد اسماعیل شبکه ولاء؛ طرحی از الگوی جامعه قرآنی از منظر آیت‌الله محمدمهدی آصفی [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 1-29]
 • نباتیان، محمد اسماعیل حوزه انقلابی و صدور فرهنگ انقلاب اسلامی [دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، 1396، صفحه 101-124]
 • نصر اصفهانی، محسن تحلیل نقش عوامل معنایی و هویتی در شکل‌گیری و گسترش جریان سلفی‌گری در کشور‌های سوریه و عراق [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 153-180]
 • نظرزاده، عبداللّه‏ آموزه ‏هاى سیاسى قرآن [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 35-58]
 • نظرزاده اوغاز، عبداله ادلّه‌ی اعتبار شرعی اسناد بالادستی نظام اسلامی در فقه سیاسی امام خمینی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 7-26]
 • نقیب زاده، احمد سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 99-126]
 • نگارش، حمید راهبرد آمادگی در برابر دشمن در خوانش آیه شصت سوره انفال [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 103-122]
 • نوریان دهکردی، نگین عقل جهانداری در اندیشه‌ی ایرانشهری؛ مقایسه‌ی "نامه‌ی تنسر" و "سیاست‌نامه‌ی خواجه‌نظام‌الملک" [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 121-146]
 • نوری گلجائی، عبدالله راهبردهای استفاده از فرصت‌ها، کنترل و کاهش تهدیدهای سیاسی جهان اسلام از منظر آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، 1396، صفحه 7-28]
 • نوروزی، عفت ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنی‌بر دیپلماسی علم: مطالعه‌ی تطبیقی حضور ایران، ترکیه، عربستان و مالزی در سازمان‌های بین‌المللی علم و فناوری [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 121-158]
 • نوروزی فیروز، رسول واکاوی تأثیر تمدن بر سیاست خارجی [دوره 21، شماره 81 - بهار 97، 1397، صفحه 59-84]
 • نوروزی فیروز، رسول دولتِ تمدنی و کنش‌گری در روابط بین‌الملل [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 7-34]
 • نوروزی فیروز، رسول مبانی فرانظری در مناظرات تمدنی روابط بین‌الملل [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 127-150]
 • نوروزی فیروز، رسول کلان‌داده و سیاست‌گذاری عمومی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 151-172]
 • نوروزی فیروز، رسول نوروزی کاربست قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی عمومی با کشورهای رقیب [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 141-166]

و

 • واعظ، نفیسه انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوى [دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، 1382، صفحه 129-147]
 • واعظی، احمد روشن فکری و سیاست [دوره 10، شماره سی و هفت - بهار 86، 1386، صفحه 7-10]
 • واعظی، احمد حکمت متعالیه و تدوین فلسفه سیاسی اسلامی [دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، 1387، صفحه 9-22]
 • واعظی، احمد حوزه و ظرفیت روشنفکری [دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، 1387، صفحه 9-28]
 • واعظی، احمد نگرش سیستمی و مسئله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ظرفیت‎‌های نهاد ولایت [دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، 1392، صفحه 7-28]
 • واعظی، احمد نسبت حکمت متعالیه با فلسفه سیاسی اسلامی [دوره 18، شماره 70 - تابستان 94، 1395، صفحه 7-22]
 • واعظی، احمد ظرفیت‌های معنویت‌گرایی علوی در تحقق عدالت اجتماعی [دوره 22، شماره 85 - بهار 98، 1398، صفحه 7-24]
 • واعظی، احمد تاثیر مدرنیته بر مبانی اندیشه‎‌ی سیاسی ایران در دوران قاجار [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 7-28]
 • واعظی، احمد نسبت میان حاکمیت الهی و حق حاکمیت انسان در پذیرش یا عدم‌پذیرش اراده‌ی تشریعی خداوند [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 35-56]
 • واعظی، احمد عدالت اجتماعی و نسبت آن با عدالت توزیعی [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 7-24]
 • واعظى، احمد اسلام و لیبرالیسم [دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، 1382، صفحه 29-48]
 • واعظى، احمد نارسایى قرائت اخلاقى «رالز» از لیبرالیسم [دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، 1383، صفحه 53-74]
 • واعظى، احمد عدالت صورى، عدالت محتوایى [دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، 1384، صفحه 85-98]
 • ورعی، سیدجواد فقه سیاسی و اصالت «عدالت» در زمامداری [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 85-100]
 • ورعی، سید جواد ولایت و رهبری شورایی [دوره 22، شماره 86 - تابستان 98، 1398، صفحه 79-102]
 • ورعی، سید جواد اعتبار شورا در فتوا و حکم [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 51-75]
 • وکیل، امیرساعد بررسی ظرفیت‏های حقوقی در واکنش به فاجعه منا [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 83-100]
 • وکیلی، بهنام عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 101-124]
 • ولی پور زرومی، سیدحسین جایگاه امنیت دراندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی(ره) [دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، 1378، صفحه 340-359]
 • وهاب پور، پیمان بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری - وهابی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) [دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، 1392، صفحه 133-154]

ه

 • هاشمیان، سید محمد حسین شاخص‌های کارآمدی دولت در منظومه‌ی فکری رهبران انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 87 - پاییز 98، 1398، صفحه 97-128]
 • هاشمی نشب، سید سعید الگوی جامعه‌سازی اقلیت‌های شیعه؛ بازخوانی تجربه‌ی لبنان و نیجریه [دوره 22، شماره 88 - زمستان98، 1398، صفحه 29-54]
 • هاشمى رفسنجانى، آیه ‏اللّه‏ رویکردى اسلامى به مفهوم سیاست [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 11-26]
 • هدایتی زاده، نجف گزارشى از پایان‏ نامه‏ ها [دوره 1، سال اول - شماره دوم - پاییز 77، 1377، صفحه 269-278]
 • هدایتی زاده، نجف گزارشى از پایان‏ نامه‏ ها [دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، 1378، صفحه 300-304]
 • هزاوه ‏اى، سید مرتضى اصلاح و انقلاب در آموزه ‏هاى قرآنى [دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، 1380، صفحه 195-208]
 • هزاوه ای، سید مرتضی مردم ‏سالارى در بینش و منش امام على علیه ‏السلام [دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، 1379، صفحه 45-72]
 • هنری لطیف پور، یدالله مسئولیت جمعی از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 24-50]
 • هوارث، دیوید نظریه گفتمان [دوره 1، سال اول - شماره دوم - پاییز 77، 1377، صفحه 156-183]

ی

 • یاری، محمد جواد نظام انتخاباتی در نظام مردم سالار دینی و لیبرال دموکراسی [دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، 1385، صفحه 217-238]
 • یاسینی، سید مهدی اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه [دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، 1398، صفحه 143-168]
 • یزدانی، عنایت‌الله تأثیر بحران‏های داخلی عربستان بر وقوع و مدیریت فاجعه منا [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 7-32]
 • یزدانی مقدم، احمدرضا آیینگی وحی الهی نظریة تکاملی فلسفه سیاسی در تبیین وحی و نسبت آن با حکومت و قانون [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 43-70]
 • یزدانى مقدم، احمدرضا مبانى نظرى سیره سیاسى ـ حکومتى پیامبر اعظم صلی الله و علیه و آله با نگاه به اندیشه قرآنى علامه طباطبایى [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 33-52]
 • یزدانى مقدم، احمد رضا سکولاریسم و سکولاریزاسیون [دوره 8، شماره سی و دوم - زمستان 84، 1384، صفحه 75-96]
 • یوسفی راد، مرتضی انواع مدینه‏ ها در فلسفه سیاسى خواجه نصیر الدین طوسى [دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، 1378، صفحه 136-159]
 • یوسفی راد، مرتضی جایگاه سیاست در آثار خواجه نصیرالدین طوسی [دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، 1383، صفحه 231-246]
 • یوسفی راد، مرتضی اعتدال مدنی در قلمرو جامعه و سیاست [دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، 1392، صفحه 63-86]
 • یوسفی راد، مرتضی نظریه حق استاد مرتضی مطهری و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی آن [دوره 20، شماره 77 - بهار 96، 1396، صفحه 151-167]
 • یوسفی مقدم، محمد صادق جایگاه و اهداف مقاومت اسلامی از دیدگاه مفسران؛ با تاکید بر آیات جهاد [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 59-74]
 • یوسفى‌راد، مرتضى مبانى انسان‌شناختى سیره سیاسى نبوى [دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، 1385، صفحه 97-110]