دوره و شماره: دوره 1، سال اول - شماره دوم - پاییز 77، مهر 1377