دوره و شماره: دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، تیر 1379 
امنیت در فقه سیاسى شیعه

صفحه 5-31

آیت ا... شریعتمدار جزایری