دوره و شماره: دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، دی 1379 
عدالت در اندیشه سیاسى امام على علیه ‏السلام

صفحه 16-44

آیت الله سیدنورالدین شریعتمدار جزایری


خلاصه مقالات به زبان انگلیسى

صفحه 1-7

سعید تائب؛ على‏ اصغر سلطانی