دوره و شماره: دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، دی 1379 
نقش سازمان ملل متحد در جهانى متلاطم

صفحه 144-160

جیمز روزنو؛ سیدداود آقایی(مترجم)


کتاب الملّه

صفحه 291-307

محسن مهدی؛ ابونصر محمد فارابی