دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 101، فروردین 1402 
کارکرد اخلاقی نهادها و دلالت‌های توسعه‌ای آن برای ایران

صفحه 42-73

10.22081/psq.2023.66073.2764

سید علیرضا حسینی بهشتی؛ مژگان رضائیان اصفهانی؛ فرشاد مومنی


بررسی نقش کنش هویتی در مشارکت سیاسی زنان ایران

صفحه 188-217

10.22081/psq.2023.64060.2659

اعظم دستوری؛ فریبا شایگان؛ علیرضا محسنی تبریزی


بازنمایی آزادی در مطبوعات عصر مشروطه مبتنی بر الگوی ون لیوون

صفحه 222-245

10.22081/psq.2023.62841.2598

احسان مکتبی؛ محمد توحید فام؛ احمد بخشایش اردستانی؛ حجت اله درویش پور