دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 103، مهر 1402