دوره و شماره: دوره 21، شماره 84 - زمستان 97 - شماره پیاپی 84، بهار 1398، صفحه 1-250 
6. اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه

صفحه 143-168

10.22081/psq.2019.67131

ماشااله حیدرپور؛ سید مهدی یاسینی؛ داود کیانی