دوره و شماره: دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، مهر 1378 
آشنایى با میراث کتاب الملّة

صفحه 293-316

ابونصر فارابی؛ محسن مهاجرنیا